Виктория Колева

Виктория Колеваправен съветник

Сфери на дейност: Семейно право, наследствено право, вещно право, облигационно /договорно/ право, търговско право.

Биография: Виктория Миткова Колева, родена на 08 март 1995г. в гр. Каварна.

Образование:

Завършила е през:

2019г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, специалност: „Право“. Магистър по Право, професионална квалификация: Юрист.

Професионална квалификация и професионален опит:

2015г. е стажант при нотариус Дочка Тютюнджиева;

2017г. е стажант при адвокат Мариян Иванов;

2020г. е стажант на позиция координатор на проекти в обучителна практика „Социални иноватори“, посветена на ролята на Неправителствените организации в България.

През 2021г. придобива юридическа правоспособност, след успешно положен изпит по чл. 294 от Закона за съдебната власт.

Допълнителни квалификации и курсове:

Сертификат за участие в кръгла маса на тема „Необходимостта от реформи в ООН“. Кръгла маса организирана от Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 12 декември 2015г., Велико Търново.

Удостоверение за провеждане на практика по проект „Студентски практики – Фаза I., финансиран от ОП НОИР (2016 – 2017г.). Основната цел на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Езици: английски език.

Публикации:

Статии:

Колева. В. „Проблемите при използване в съдебния процес на електронните съобщения в качеството им на доказателства“. Сборник на „Кузбаски държавен технически унвиерситет Т.Ф.Горбачов /Kuzbass State Technical University“, гр. Белово, Руска федерация. Публикацията е по повод участие в IX Международна научна конференция „Иновации в технологията и образованието“.

Доклади:

Колева. В „Лимитът на плащанията в брой – стъпка назад от свободата като избор и стъпка напред към премахването на парите в брой“. Участие в младежката научна школа„ Модерно общество“.

Участие в проекти и семинари:

„Необходимостта от реформи в ООН. България в ООН“. Кръгла маса организирана от Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 12 декември 2015г., Велико Търново.

Участие в I – во национално състезание по медиация за студенти в екип адвокат/клиент. Организирано от Център за разрешаване на спорове София. Удостоверение за отлично представяне, Варна

Участие в младежката научна школа„ Модерно общество“, на която представя научен доклад на тема: „Лимитът на плащанията в брой – стъпка назад от свободата като избор и стъпка напред към премахването на парите в брой“. Грамота за отлично представяне, Арапя.

Участие в VII-мата Студентска научна сесия на тема „Десет години България в Европейския съюз – постигнатото и предстоящото“, с. Рибарица, общ. Тетевен.

„Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз“. Кръгла маса организирана от Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново.

Кръгла маса организирана от Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирили Методий“ посветена на 60 години от подписването на Римските договори и 10 години от членството на България в Европейския съюз, Велико Търново.

Участие в ден на отворените врати по повод 16 април – Ден на българската конституция – Районен съд Велико Търново.

Участие в VIII-мата Студентска научна сесия на тема „Правото – катализатор на обществените промени“,11 – 14 януари 2018г., с. Рибарица, общ. Тетевен.

Участие в IX-та Студентска научна сесия „Традиционно и модерно в правото“ 10-13 януари 2019г. Представя научен доклад на тема: „Модерните технологии през призмата на изкуствения интелект“,10 – 13 януари 2019г., с. Рибарица, общ. Тетевен.

Участие в Седмото междууниверситетско състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право в гр. Бургас. Сертификат за класиране на трето място. 

Участие състезание по гражданско и търговско право, проведено на 24-25 март в гр. Пловдив. Сертификат и награда за най-оригинална защита.

Участие в Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“, проведено в гр. София. Грамота за класиране на Трето място.