ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

   

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на застрахователното право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Застрахователният договор е такъв договор, по силата на който застрахователят се задължава срещу плащане на определена парична премия да поеме определен риск и при настъпване на уговорените в договора, или застраховката условия, или събития, да заплати на застрахования, или трето ползващо се лице застрахователно обезщетение, или застрахователна сума. Договорът е възмезден и двустранен. Той е алеаторен, защото при сключването му не се знае, дали ще възникне задължение за застрахователя. Договорът обикновено съдържа три части – общи условия, предварително изготвен от застрахователя формуляр с въпроси и полица. Застрахователната полица има доказателствен характер по отношение на застрахователния договор, както и удостоверително-легитимационно значение, защото посочва оправомощеното да получи застрахователно обезщетение, или застрахователна сума лице.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

  • Сключване на застрахователни договори.
  • Видове застрахователни договори.
  • Права и задължения по застрахователния договор.
  • Неустойка и лихва.
  • Погасителна давност в застрахователните отношения.
  • Регресен и пряк иск.
  • Процесуално представителство пред застраховател при настъпване на застрахователния риск.
  • Съдебна защита при неизпълнение от страна на застрахователя на задълженията му по договор.

Консултациите и процесуално представителство в областта на застраховането се осъществяват от консултант Пламен Георгиев.