АВТОРСКО ПРАВО И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на авторското право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Авторството е с ключово значение за авторското право или правото на интелектуална собственост. Интелектуалната собственост включва права върху литературни, художествени и научни произведения, музикални произведения, предавания, промишлени образци и изобретения, търговски марки и други. Правото на интелектуалната собственост регламентира и възможностите за преотстъпване за определен период или постоянно, за определена територия, по определен начин, брой копия или излъчвания и други. Защитата е за определен период, след който интелектуалната собственост може да се използва свободно.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Консултации за установяване на авторство;
 • Правна защита на авторски права и интелектуална собственост;
 • Патентоване на изобретения и регистриране на полезни модели;
 • Консултации по материалноправната уредба на търговските марки съгласно българското и европейското законодателство. Регистрация и производство по позиция на търговската марка. Съдебно оспорване. Съотношение между българска и Европейска търговска марка;
 • Консултации и съдействие при регистриране и защита на търговски марки;
 • Изчерпване на правата върху марка;
 • Консултации по материалноправната уредба на патента съгласно българското и европейско законодателство. Регистрация на патент. Експертиза. Спорове. Съдебно оспорване на актовете на председателя на Патентно ведомство;
 • Продуцентски договори и договори за разпространение;
 • Условия за ползване на авторски произведения;
 • Защита на интелектуалната собственост в Интернет;
 • Нарушение на интелектуалната собственост в интернет.

 Консултациите и процесуалното представителство пред дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерство на културата се осъществяват от адвокатски сътрудник Галин Найденов. Процесуално представителство пред Патентно ведомство и съд се осъществяват от адвокат Мелинда Шумарска.