КООПЕРАТИВНО ПРАВО

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на кооперативното право, земеделските земи и горите. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност:    Кооперативното право е самостоятелен отрасъл на частното право. Негов предмет на регулиране са кооперативните отношения. Кооперативни са тези отношения свързани с установяване статута и дейността на кооперациите. Уреждат се основно с метода на равнопоставеност. Съществуват и някои особености свързани с ролята на държавата при установяване статута на кооперациите и в процедурата по обявяване в несъстоятелност на кооперациите – търговци.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

  • Сделки с недвижими имоти и със земеделски земи, гори, стопански сгради, търговски обекти и др.
  • Поддръжка, стопанисване и управление, както и отдаване под наемна стопански сгради. 
  • Промяна предназначението на земеделски земи, регулационни промени;  делба на недвижими имоти (доброволна и съдебна);  консултации във връзка със земеделски земи и гори, както и във връзка с тяхното стопанисване. 
  • Изготвяне на проекто-договори за сделки със земи, гори, стопански сгради, търговски обекти и др.
  • Изготвяне на предварителни договори за разпоредителни сделки с недвижими имоти.
  • Съдействие при сключването на арендни и наемни договори;  съдействие при търсене на банково финансиране и подготовка на необходимите документи;  изготвяне на оценки на недвижими имоти, както и оценки на движими вещи.
  • Правно обслужване на кооперации и европейски кооперативни дружества (ЕКД) и даване на становища по въпроси от материята на кооперативното право и на европейското кооперативно дружествено право. 

Консултациите и процесуалното представителство в областта на кооперативното право се осъществяват от правен съветник Людмил Атев.