ТРАНСПОРТНО И СПЕДИТОРСКО ПРАВО

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на транспортното и спедиторско право и на нормативните актове. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Транспортното и спедиторско право представлява изключително специфична материя, която изисква специални юридически познания. Извършването на транспортна или спедиторска дейност често е свързано с преминаването на граница, затова при разрешаването на такива спорове наред с националните законови уредби трябва да се вземат предвид и поредица от европейски норми и международни спогодби.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

  • Изготвяне на общи условия при договори за превоз.
  • Консултация при сключване на договор за превоз.
  • Условия относно товарене и обезопасяване на товара.
  • Отговорност за настъпили по време на превоза щети.
  • Регулиране на щети от забавяне на доставка с налагане на финансови претенции срещу възложителя на превоза.
  • Уреждане на въпроси със застрахователни компании.
  • Административнонаказателни процедури пред транспортни служби – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и полицейските служби.
  • Възражения против актове за установяване на административни нарушения.
  • Оспорване на наказателни постановления по съдебен ред.

Консултациите и процесуалното представителство в областта на транспортното и спедиторско право се осъществяват адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров. Консултации по счетоводно отразяване на транспортни услуги се осъществяват от консултант Боряна Василева.