СЕМЕЙНО ПРАВО

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на семейното право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Семейното право регламентира правата и задълженията в семейните отношения – брак, родство, осиновяване, настойничество и попечителство. Семейното право обхваща съпружеските права и задължения, правата и задълженията между родители и деца, правата и задълженията по страните на осиновителния акт, правата и задълженията по семейноправно отношение за издръжка. Сключването на брак може да бъде при законов режим на общност, законов режим на разделност или договорен режим (чрез брачен договор). Вариантите за развод са по взаимно съгласие (без съдът да се произнася за евентуалната вина) и разводи по исков ред (вината е определяща). При развод се уточняват имуществените отношения, родителските права, издръжка и други. Произходът и осиновяването също се обхващат от семейното право. Произходът е биологична връзка между две лица, при която едното е баща или майка. Ако произходът е неизвестен може да се установи по исков ред или чрез припознаване от страна на предполагаемия родител. Осиновяването позволява отглеждане на дете без съществуването на биологична връзка.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Консултации по семейноправни въпроси.
 • Сключване на брак.
 • Консултации и изготвяне на брачни договори.
 • Имуществени отношения между съпрузите.
 • Развод по взаимно съгласие или по исков ред.
 • Искове за издръжка и за родителски права.
 • Съдействие при осиновяване.
 • Настойничество и попечителство.
 • Издръжка на деца от родителите им.
 • Ограничение на родителски права.
 • Лишаване от родителски права.
 • Изменение и отпадане на издръжка.
 • Предположение за бащинство от съпруга.
 • Припознаване.
 • Родство.
 • Правно съдействие за установяване на произход.
 • Международни частноправни аспекти на семейните дела. Определяне на международната компетентност – Регламент ЕО № 2201/2003 – брачни дела и родителска отговорност; Регламент ЕО № 4/2009 – издръжка; Хагска конвенция за родителската отговорност; КМПЧ; СК; ГПК; Определяне на приложимото право – Регламент ЕС № 1259/2010 – развод; Регламент ЕО № 4/2009 – издръжка; Хагския протокол за приложимо право при издръжка; Хагска конвенция за родителската отговорност; КМПЧ; Отвличане на деца – Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца; Регламент ЕО № 2201/2003; ГПК.
 • Европейско семейно право: брачни отношения, развод, родителска отговорност и събиране на издръжка; отношения на децата с родителите; заместващо съгласие при дете, живеещо в чужбина.

Консултации и процесуално представителство в областта на семейното право се осъществяват от адвокат Жанета Пондалова.