ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации и процесуално представителство по всички въпроси, свързани с прилагането на административното право и на нормативните актове в областта на устройство на територията. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация. В дейността си в областта на териториалното и селищното устройство, кантората партнира с архитектурни и проектантски бюра.

Същност: Устройството на територията е система от мерки , актове и действия с фактически и правен характер, които имат за цел да създадат балансираност в обществото при използване на земната повърхност. Териториите в Република България са разделени на групи. Това групиране се основава на определени критерии и води до различни правила за тяхното използване. По този начин държавата определя коя част от територията за какво може да се използва. Разпределението става с оглед определени прилики и разлики, които определят общото в теорията и независимо от тяхното конкретно месторазположение.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Консултации при устройствено планиране, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство.
 • Режим и ограничаване на вещни права, отчуждаване и обезщетяване.
 • Оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията.
 • Правно съдействие при административнонаказателна отговорност.
 • Създаване, одобряване и изменение на влезли в сила устройствени планове.
 • Обезщетение при отчуждаване.
 • Обезщетение при отпадане на отчуждаване.
 • Право на надстрояване и пристрояване.
 • Право на ползване.
 • Право на преминаване.
 • Сервитутни права.
 • Разрешение за строителство.
 • Държавна и общинска собственост.
 • Установяване и оспорване право на собственост.
 • Искове за възстановяване на владение.
 • Изгубване или отказ от право на собственост.
 • Защита на правото на собственост.
 • Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот.
 • Разрешение за ползване.
 • Актове за недвижими имоти.
 • Констативни актове.
 • Преработване и присъединяване.
 • Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда.
 • Незаконно строителство.
 • Строителни книжа.
 • Предназначение на имотите.
 • Урегулиране и застрояване на имоти.
 • Застраховане в строителството.
 • Сгради и постройки.
 • Вещни права по Закона за устройство на територията.
 • Вещноправен и административен статут на строежите.
 • Актуални въпроси на сделките с реални части от поземлени имоти по Закона за устройство на територията. Проблеми на отразяването им в кадастралната карта.
 • Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър;
 • Спор за материално право при искане за нанасяне на имот в КККР.

Консултациите в областта на териториалното и селищно устройство се осъществяват от адвокат д-р Благой Златанов и правен съветник Людмил Атев.  Оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията по административен и съдебен ред се осъществява чрез процесуално представителство от адвокат д-р Благой Златанов.