НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на наказателното право и процес. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Наказателното право е съвкупност от правни норми, регулиращи обществените отношения свързани с извършвани престъпления. Целта е да се защити интереса на обществото, като при нарушения се търси наказателна отговорност от извършителя на престъплението. Наказателното право урежда отношенията между държавата и извършителите на престъпления. Престъплението се счита за най-тежкото посегателство срещу установения ред – може да бъде действие или бездействие, да е извършено умишлено или поради непредпазливост. Различават се престъпления против мира и човечеството, против държавността, против личността, здравето и достойнството, също и против собствеността, против стопанството, данъчната и финансова система, против правосъдието, военни, компютърни престъпления и други. Освен престъпленията от общ характер, които засягат обществото като цяло, различаваме и престъпления от частен характер, които се преследват само по тъжба на пострадалия, напр. посегателство, засегнато чувство за чест и достойнство и др.                                        Наказанието е ограничаване на правата на осъдения с цел да бъде поправен и приучен към общественополезен живот. Наказанията могат да бъдат доживотен затвор без замяна или доживотен затвор, лишаване от свобода с определена продължителност, поправителен труд, конфискация на имущество, глоба, лишаване от права, обществено порицание, пробация. Наказателният процес е свързан с търсене на наказателна отговорност от лица уличени в извършване на престъпление. Охранителните производства се извършват с цел да бъдат установени определени факти и обстоятелства.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:
 • Правна защита при досъдебно производство, следствие и прокуратура.
 • Правна защита при привличане като обвиняем в досъдебното производство.
 • Правна защита при привличане като подсъдим в наказателното производство.
 • Правна помощ при предявяване на тъжби срещу престъпления от частен характер.
 • Правна помощ при гражданско обвинение за престъпления от общ характер.
 • Предявяване на граждански искове в наказателното съдопроизводство.
 • Юридическа помощ за изготвяне на молби за помилване и предсрочно освобождаване.
 • Юридическо съдействие при водене на производство за съдебна реабилитация.
 • Правна защита при повдигнато обвинение за извършване на престъпление.
 • Защита на правата при налагане на мярка за неотклонение.
 • Споразумения за приключване на наказателни дела.
 • Наказателна отговорност.
 • Давност, амнистия и реабилитация.
 • Кражба, грабеж, длъжностно присвояване.
 • Престъпление по служба.
 • Пасивен и активен подкуп.
 • Измами.
 • Престъпления против реда.
 • Конституиране на: Пострадал, Частен обвинител, Частен тъжител, Граждански ищец, Граждански ответник;
 • Защита на свидетел.
 • Защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.
 • Оглед, претърсване, изземване.
 • Разпит на свидетел.
 • Очна ставка, експертиза, следствен експеримент, разпознаване.
 • Досъдебно производство.
 • Извършване на разследване.
 • Съдебно производство.
 • Изменение на обвинението в съдебното производство.
 • Постановяване на присъда.
 • Прекратяване на наказателното производство със споразумение.
 • Трансфер на осъдени лица.

Консултациите и процесуалното представителство в областта на наказателното право и наказателния процес се осъществяват от адвокат Маргарита Махаева