ОБЛИГАЦИОННО (ДОГОВОРНО) ПРАВО


Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на облигационното право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация. Анализ и изготвяне на всички видове договори, споразумения, пълномощни и други документи, съпътстващи договорните и преддоговорните отношения.

Същност: Облигационното право обхваща договорните отношения и свързаните с договора права и отношения. Договорът е споразумение между две или повече страни, с който се определят отношенията между страните. В случай, че договорно задължение не бъде изпълнено в съответствие с договореното, възниква правото да се търси обезщетение. Облигационното право урежда размерите на отговорността и условията за освобождаване от отговорност. Договорните отношения могат да бъдат регламентирани с различни форми на договори в зависимост от типа на сделката: Договор за покупко-продажба е двустранно споразумение – едната страна се задължава да прехвърли определена вещ, а другата се задължава да заплати уговорената цена. Други двустранни договори са: договорите за наем, за заем, за влог, за изработка, поръчка и други.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Прехвърляне на вещни права върху движими и недвижими вещи.
 • Преддоговорни отношения и предварителен договор.
 • Сключване на договори.
 • Юридически консултации при прехвърляне на собственост и дарения.
 • Разваляне на договори.
 • Поръчителство.
 • Залог.
 • Ипотека.
 • Замяна.
 • Дарение.
 • Договор за гледане и издръжка.
 • Изработка.
 • Поръчка.
 • Аренда.
 • Заем.
 • Наем.
 • Спогодби.
 • Допълнителни споразумения.
 • Прехвърлителни сделки: покупко-продажба, замяна, прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане, дарения и др.
 • Изготвяне на пълномощни.
 • Консултация и правна защита по повод на изпълнението /неизпълнението на договорни отношения.
 • Процесуално представителство по облигационни спорове – предявяване и защита по искове за:
 • Изпълнение или неизпълнение на договор.
 • Недействителност на договор.
 • Обезщетения и неустойки по договор.
 • Прекратяване на договор.
 • Разваляне на двустранен договор.
 • Непозволено увреждане /вреди и пропуснати ползи/.
 • Неоснователно обогатяване.
 • Обявяване за недействителна спрямо кредитора прехвърлителна сделка на длъжника.
 • Регресни искове срещу солидарни длъжници и др.

 Консултациите и процесуалното представителство пред съд в областта на облигационното /договорното/ право се осъществяват от  адвокат д-р Благой Златанов, адвокат Мелинда Шумарска и адвокат Жанета Пондалова.