АСОЦИАЦИЯ НА РЕЦИКЛИРАЩАТА ИНДУСТРИЯ (АРИ) е неправителствена организация, която обединява фирми от цялата страна, работещи в областта на събирането, третирането и рециклирането на отпадъци. АРИ е правоприемник на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране.

АРИ е вписана в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел при Софийски градски съд под № 18837, том 384, стр. 130, с номер на съдебно решение: № 1/25.07.2011 г. на СГС, Ф.Д. 442/2011 г.

Kонтакти

Адресна регистрация:

гр. София 1000, ул. „Алабин“ № 40, ет. 1

+359 2 980 92 32

+359 88 749 0 947

+359 2 986 29 72