ДАНЪЧНО ПРАВО И ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС

%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%beАдвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на данъчното право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация. В дейността си в областта на данъчното право, кантората партнира  със счетоводни и финансово-консултантски къщи. В областта на данъчния процес кантората предлага правна защита и съдействие по производствата извършвани от арганите на Национална агенция за приходите, както и оспорване на техните актове по административен и съдебен ред.

Същност: Данъчното право възниква по повод осъществяването на държавната дейност за уреждане публично-правните задължения към централния или местния бюджет. Националната агенция за приходите е държавната институция, ангажирана с дейностите свързани с управление на публичните вземания – данъци, глоби, конфискации и други. Национална агенция „Митници“ – акцизи и мита, такси, глоби и други. Общински служби „Местни данъци и такси“ – такси, глоби и други. Данъчната администрация извършва ревизии и проверки във връзка с данъчните и осигурителните задължения. При констатации на нарушения се съставя ревизионен акт. Съществуват регламентирани условия за обжалване на акта по административен и по съдебен ред. При определени условия и по съответен ред може да се разреши отсрочване или разсрочване на публични вземания, както и да се прихващат или върнат надвнесени суми.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

        Консултации по данъчно-правни въпроси:

 • Консултации по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 • Административни производства по ДОПК (производство по регистрация, производство по административно обслужване, производство по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски. Данъчни регистрации – обща данъчна регистрация, регистрация и дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
 • Консултации при възстановяване, освобождаване и прихващане на данъци. Консултации при възстановяване на Данък върху добавената стойност.
 • Консултации и изготвяне на данъчни декларации.
 • Правен режим на корпоративното подоходно облагане;
 • Правен режим на Данък върху добавената стойност – начисляване, данъчен кредит, право на приспадане на данъчен кредит.
 • Данъци удържани при източника.
 • Правен режим на данък върху общия доход.
 • Правен режим на данък върху недвижими имоти.
 • Правен режим на данък върху наследства.
 • Международно двойно данъчно облагане. Международни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.
 • Консултации относно хармонизиране на облагането с Данък върху добавената стойност в рамките на Европейския съюз. Директива 2006/ 112/ ЕС на Съвета от 28 ноември 2006г. относно общата система на Данък върху добавената стойност.
 • Консултации по решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС) по преюдициални запитвания. Принципи на правото като източник на европейското данъчно право. Освободени доставки – основно изключение от принципа на данъчния неутралитет.

        Процесуално представителство и правна защита при данъчни проверки:

 • Защита на проверяваното лице при проверка за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
 • Защита на проверяваното лице  при проверка по Данък върху добавената стойност, извършвана от данъчните администрации на държавите – членки на Европейския съюз;
 • Защита на проверяваното лице при извършване на проверка по системата ИНТРАСТАТ.
 • Защита при проверка за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
 • Защита при проверка за прихващане или възстановяване.
 • Защита на проверяваното лице при извършване на насрещна проверка.
 • Защита на проверяваното лице при извършване на проверка по делегация.

        Процесуално представителство и правна защита при данъчни ревизии:

 • Защита на ревизираното лице при извършване на ревизия по Закона за данък върху добавената стойност.
 • Защита на ревизираното лице при извършване на ревизия по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • Защита на ревизираното лице при извършване на ревизия по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • Защита на ревизираното лице при извършване на ревизия  за задължения по фонодвете на ДОО, ГВРС и др. на общественото осигуряване.
 • Защита на ревизираното лице при извършване на ревизия по фондовете за задължително здравно осигуряване.
 • Защита на ревизираното лице при реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 • Процесуално представителство и защита на ревизираното лице при извършване на ревизия по особения ред на чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 • Възражения против констатации на ревизионни доклади.
 • Обжалване на ревизионен акт по административен ред.
 • Обжалване на ревизионен акт по съдебен ред.
 • Касационно обжалване.
 • Отмяна на влезли в сила съдебни решения по данъчни дела.

        Консултации при събиране и обезпечаване на публичните вземания. Принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Защита срещу принудително изпълнение:

 • Защита на длъжника при изпълнение на публичните задължения.
 • Защита на длъжника при отсрочване или разсрочване на данъчни задължения.
 • Защита на длъжника при погасени по давност публични задължения. Погасяване на данъчни задължения. Погасителна давност. Отписване на данъчни задължения.

        Защита срещу административни санкции:

 • Възражение срещу акт за установяване на административно нарушение, съставен от органите на Национална агенция за приходите.
 • Оспорване на законосъобразността на наказателните постановления, издадени от органите на Национална агенция за приходите.
 • Защита на проверяваното лице при извършване на проверки за установяване на нарушения на данъчното законодателство и по Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
 • Защита при налагане на принудителни административни мерки.

        Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск:

 • Защита при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.

        Защита срещу незаконосъобразни актове и действия на органите на Национална агенция за приходите, в резултат на които са настъпили вреди:

 • Искове за присъждане на обезщетение за настъпили вреди по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Консултациите и процесуалното представителство пред органите на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите в областта на данъчното право и процес се осъществяват от адвокат Мирослав Евтимовв, адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров, адвокатски сътрудник Галин Найденов и консултант Соня Кръстева. Оспорване на ревизионни актове по административен и съдебен ред се осъществява от адвокат Мирослав Евтимов. Оспорване на АУАН по административен ред и на наказателни постановления пред съд се осъществява от адвокат Мирослав Евтимов. Процесуално представителство пред общински служби „Местни данъци и такси“, както и оспорване на актовете им по административен и съдебен ред се осъществява от адвокат Обрешко Нечев.