КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО И ИЗБОРЕН ПРОЦЕС

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на конституционното право и изборния процес. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Конституцията на Република България (КРБ) е върховен и основен закон на страната. Действащата в България конституция е от 1991г. Според нея единствено Велико народно събрание може да приема нова конституция. Действащата обаче може да бъде променяна и от обикновено народно събрание с мнозинство от 3/4 от всички народни представители. Всички закони, актове и укази на Народното събрание, Президента и Министерския съвет трябва да отговарят на конституцията. За съответствието на законите и указите се произнася Конституционния съд на Република България при отправено питане до него. Конституцията е върховен нормативен акт, с който се дефинират основните предпоставки за организация на правовия ред и устройството на държавната власт.          Конституцията дефинира основните човешки и граждански права:     –лични – право на живот, на здравословна среда, на достойнство, на свободно развитие, на свободна мисъл и убеждения;                                   –политически – право на сдружаване в политически организации, на участие в избори и в управлението на държавата.                                        –социално-икономически – право на труд, на достъп до блага, на осигурен жизнен минимум.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:
 
 • Придобиване, загубване или отказ от гражданство.
 • Конституционна основа на статуса на чужденците и лицата без гражданство.
 • Правни консултации и съдействие за учредяване на политически партии и организации.
 • Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на нормативната уредба.
 • Правен анализ и консултации свързани с обявяване на противоконституционни нормативни актове.
 • Основни човешки права и свободи.
 • Политически права и свободи.
 • Социално-икономически права.
 • Конституционни принципи.
 • Пряко осъществяване на държавна власт.
 • Сртуктура и дейност на: Народно събрание, Министерски съвет, Президент, Конституционен съд, Съдебна система, Местна власт  и местно самоуправление.
 • Форми на участие на гражданите в управлението на общината.
 • Контрол за конституционносъобразност на законите.
Консултации по въпроси от конституционноправната материя се осъществяват от адвокат Мирослав Евтимов и проф. д.п.н. Тодор Галунов. Въпроси свързани с нормативни актове и поднормативни актове и въпроси от Закона за нормативните актове от адвокат Мирослав Евтимов.Въпроси относно Закона за българското гражданство от адвокат Мирослав Евтимов и Маргарита Махаева.
 
В областта на изборния процес кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:
 • Консултации по въпроси, свързани с организирането и провеждането на изборния процес.
 • Консултации и изготвяне на документи, относно организирането и провеждането на изборния процес.
 • Провеждане на обучение на лица, пряко ангажирани в изборния процес – застъпници и представители на политически партии и коалиции.
 • Изготвяне на искания, сигнали и жалби до компетентните органи, ангажирани със законосъобразното провеждане на изборния процес.

Консултации по въпроси свързани с провеждането на избирателния процес и избирателните процедури се осъществяват от консултант проф. д.п.н .Тодор Галунов. 

В областта на антидискриминационното право кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Консултаци и по основни положения в Закона за защита от дискриминация. 
 • Доказване, доказателствена тежест и доказателствени средства при разлицните видове дискриминация;
 • Пряка и непряка дискриминация.
 • Приравнени на дискриминацията деяния: тормоз, сексуален тормоз, преследване, подбуждане към дискриминация, изключване, враждебно слово (слово на омразата), расова сегрегация, изграждане и поддържане на недостъпна архитектурна среда за лица с увреждания – особености на доказването им.
 • Множествена дискриминация.
 • Защитени признаци и дискриминация по асоциация. Свързаност на лицата според Закона за защита от дискриминация и правни последици при установяване на свързаността.
 • Защита от дискриминация на юридически лица и сдружения на физически лица.
 • Принципът „Равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд“ – защита при нарушения на този принцип. Принципът „Равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд“ – защита при нарушение на този принцип. Принципът „Свободен достъп до архитектурната и жизнена среда за лица с увреждания“ – защита при нарушение на този принцип.
 • Нарушения на закона за защита от дискриминация в: трудовата сфера, образованието, предоставянето на стоки и услуги, човешките права и свободи, регламентирани в Конституцията на Република България.
 • Искови производства по чл. 71 и по чл. от Закона за защита от дискриминация.
 • Оспорване на дискриминационни административни актове по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Консултациите и процесуалното представителство в областта на антидискриминационното право се осъществяват от адвокат Маргарита Махаева.