НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО


Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на наследственото право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Наследственото право урежда реда на имуществените отношения породени от смърт на гражданин и наследяване на неговото имущество от други лица. Водеща в наследственото право е волята на наследодателя, след това е запазване на интересите на неговите близки. Наследственото право определя кръга и реда на наследниците както и наследствената маса представляваща съвкупност от движими, недвижими вещи, права, задължения и други. Строго личните права и задължения не се наследяват, а се погасяват след смърт. Законът посочва кръга от наследници и установява ред на правото за наследство. Общото правило е, че семейството и близките роднини изключват по-далечните, а тези от еднакъв ред наследяват поравно. На първо място за наследство се призовава съпругът/съпругата на наследодателя и оставените от него низходящи по права линия децата, внуци, правнуци и т.н. Извънбрачните деца с установен произход, както и осиновените от наследодателя имат право на наследство наравно с останалите. В случай, че няма низходящи наследници, се призовава съпругът/съпругата на наследодателя и неговите възходящи по права линия –родители, деди, прадеди и т.н. При липса на роднини по права линия се призовава съпругът на наследодателя с братята и сестрите му. Делът на преживелия съпруг е по-голям, ако бракът е продължил по-дълго или ако е дал деца. В случай, че няма наследници от първите три реда, преживелият съпруг наследява цялото имущество. Частични наследствени права има и партньорът на наследодател без брак, ако двамата са имали съжителство. В случай, че няма наследници по предходните редове, нито преживял съпруг, на четвърто място наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително братовчеди, племенници и т.н. Ако някой е извършил тежко престъпление срещу наследодателя, неговия съпруг или роднина по права линия, се обявява за недостоен и няма право да наследява – освен ако наследодателят не му е дал опрощение. Ако няма нито един наследник, или всички призовани към наследство последователно направят отказ от наследяване, незаетото наследство се приема от държавата в качеството ѝ на универсален правоприемник. Наследодателят може да измени законния наследствен ред, като състави завещание. Саморъчните завещания са изписани ръкописно от наследодателя, а нотариалните са съставени от нотариус под диктовката на наследодателя и се съхраняват от нотариус. Наследодателят определя по какъв начин да бъде наследено имуществото му. Завещанието не засяга така наречената „запазена част“, която е в полза на най-близките наследници. В зависимост от реда и броя на близките наследници, „запазената част“ е от 1/3 до 2/3 от наследственото имущество. С останалата разполагаема част наследодателят се разпорежда свободно, като може да учреди завет с условия за получаване на определени части от наследството.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Юридическа помощ за откриване на наследство.
 • Правни съвети и изготвяне на завещания и завети.
 • Възстановяване на запазена част от наследство – универсално завещание, завет/и/ и/или дарение/я/; наследствена маса – образуване и остойностяване; имущество, което не се включва в наследстената маса; хипотези на намаляване: завет или дарение на един имот; повече от един завет /съразмерно намаляване, намаляване с предпочитание/; повече от едно дарение, извършени по различно време; завети и дарения; завет /дарение/ на повече от един имот, извършено с един акт в полза на едно лице; завет за плодоползване, респ. за гола собственост. Предявяване на иска – легитимирани лица; тежест на доказване. Действие на възстановяването. Иск по чл. 37 от Закона за наследството.
 • Консултации при определяне на наследствени дялове и запазени части.
 • Специфични спорове и производства, свързани с наследяването. Приемане на наследство, приемане на наследство по опис, приемане „направо“.
 • Отказ от наследство.
 • Производство по чл. 51 от Закона за наследството.
 • Други производства: отделяне на имуществото на наследодателя от имуществото на наследника по чл. 67, ал. 2 от Закона за наследството; назначаване на управител на незаето наследство по чл. 59 от Закона за наследството; определяне на срок за представяне на завещание по чл. 27, ал. 2 от Закона за наследството; определяне на срок за приемане на назначението на изпълнител на завещание по чл. 45, ал. 2 от Закона за наследството; освобождаване от длъжност на изпълнителя на завещаниетопо чл. 47 от Закона за наследството; определяне на реда и начина, по който приелият по опис да плаща на кредиторите и заветниците по чл. 66 от Закона за наследството.
 • Производство по чл. 30 от Закона за наследството.
 • Възстановяване на запазена част.
 • Недействителност на завещанието.
 • Разпореждане с наследствени дялове.
 • Наследяването с международен елемент: Регламент 650/2012 на ЕС; Определяне на международната компетентност /Регламент ЕС № 650/2012, двустранни договори, КМПЧ. Определяне на приложимо право. Признаване и допускане до изпълнение на чуждестранни съдебни решения.
 • Европейско удостоверение за наследници.

Консултации и процесуално представителство в областта на наследственото право се осъществяват от адвокат Жанета Пондалова.