Мирослав Евтимов

Адвокат

Съсобственик на адвокатската кантора

Сфери на дейност: Ръководител на адвокатската кантора. Административен ръководител на сектор „Правна защита и съдействие“. Административно право и административен процес, данъчно право и данъчен процес, мерки срещу изпирането на пари, международно данъчно право.

Биография: Мирослав Илиев Евтимов е роден на 05 септември 1974г. в гр. Бяла Слатина.

Образование:

Завършил е през:

2002г. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, специалност: „Право“. Магистър по Право, професионална квалификация: Юрист.

2003г. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Център за квалификация, специалност: „Гръцки език“. Професионална квалификация: Гръцки език.

2012г. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Философски факултет, специалност: „Политология. Европеистика“. Образователно-квалификационна степен: Магистър по европеистика.

2013г. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Философски факултет, специалност: „Политология. Международни отношения“. Образователно-квалификационна степен: Магистър по международни отношения.

2014г. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, катедра „Чуждоезиково обучение“, специалност: „Арабски език“. Професионална квалификация: Арабски език.

В периода от 2012г. до 2015г. е редовен докторант в катедра „Политология, социология и културология“ на Философски факултет при ВТУ „Св. св. „Кирил и Методий“, с дисертационен труд на тема:  „Политическо лидерство в Арабския свят“.

2015г. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Център за квалификация, специалност: „Туризъм“. Професионална квалификация: Мениджър в международния туризъм.

2017г. Департамент за езиково обучение при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност: „Италиански език“. Професионална квалификация: Италиански език.

2018г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност: „Право на Европейския съюз – практически възможности на националния юрист“. Професионална квалификация: Право на Европейския съюз – практически възможности на националния юрист.

Професионална квалификация и професионален опит:

През 2002г. е стажант-юрист в Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура, Окръжна следствена служба, Служба по вписванията, Нотариат.

През 2003г. придобива юридическа правоспособност, след успешно положен изпит по чл. 294 от Закона за съдебната власт.

В периода от 2003г. до 2007г. е юрисконсулт в частна фирма.

В периода от 2007г. до 2013г. е юрисконсулт в Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Велико Търново, отдел „Обжалване“.

От 2012г. е хоноруван преподавател (асистент) в катедра „Политология, социология и културология“ при Философски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

От 2013г. е адвокат при Великотърновската адвокатска колегия.

Допълнителни квалификации и курсове:

Удостоверение за професионална квалификация по гръцки език. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Център за квалификация, 1999г.

Сертификат за участие в проект „Развитие на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“. Проект на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социаленд фонд, 2007-2013г., Велико Търново.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Изготвяне и управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. Изготвяне на примерен проект. Добри практики и рискове при изпълнение на проект. Счетоводно отчитане и успешно приключване на проекта. Новите моменти през програмен период 2014-2020г.“. Семинар организиран от „ТБМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, 28 май 2014г., София.

Свидетелство за завършен езиков курс по практически арабски език. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, катедра „Чуждоезиково обучение“, 2014г.

Свидетелство за професионална квалификация: Мениджър в международния туризъм. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Център за квалификация, 2015г.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Актуални проблеми на наказателния процес“. Семинар организиран от Съюза на юристите в България, 04 юни 2016г., Крайова, Република Румъния.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Най-новите промени в ЗКПО и ЗДДФЛ. Данък върху разходите в натура, свързани с предоставянето на служебни активи за лично потребление“. Семинар организиран от „АВАТАР“ ЕООД, 27 октомври 2016г., София.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Данъчни проверки и ревизии на физически и юридически лица“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“, 28 ноември 2016г., София.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Закон за обществените поръчки – от поканата, през офертата до сключването на договора – подробен преглед на правилата и процедурите за възлагане и участие в обществени поръчки по реда на новия ЗОП“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“, 21 март 2017г., Варна.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Закон за устройство на територията и строителството. Какво ново през 2017?“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“, 11 май 2017г., Варна.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Данъчен и Счетоводен експерт. Ефективно приключване на отчетната 2017г. Дискусия по горещите теми на ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и ДОПК и тенденциите в данъчния контрол“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“, 22 ноември 2017г., София.

Удостоверение за участие в семинар на тема: „Новите промени в НПК“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, 02 декември 2017г., Велико Търново.

Свидетелство за завършен езиков курс по италиански език. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, катедра „Чуждоезиково обучение“, 2017г.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Нов закон за мерките срещу изпиране на пари“. Семинар организиран от „EXPERT EVENTS“, 19 март 2018г., София.

Удостоверение за успешно завършено едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на Европейския съюз с обща продължителност от 100 академични часа. Обучение организирано от Юридически факултут на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектори: проф. дюн Атанас Семов, доц. д-р Христо Христев и доц. д-р Юлия Захариева (30.03.2018г. – 01.04.2018г., 18.05.2018г. – 20.05.2018г., 06.07.2018г. – 08.07.2018г., 05.10.2018г. – 07.10.2018г., 30.11.2018г. – 02.12.2018г.), Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, 2018г., Велико Търново.

Свидетелство за професионална квалификация по Право на Европейския съюз – практически възможности на националния юрист. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 2019г.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Закон за мерките срещу изпирането на пари – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и практически аспекти“. Семинар организиран от Обучителен център „Темида“, 08 октомври 2020г., София.

Сертификат за придобиване на знания и умения по темата: „Последни изменения на Закона за управление на отпадъците, 2021. Отчетност предоствяне на информация за дейностите с отпадъци от лицата по чл. 44 от ЗУО“.

Чужди езици: гръцки език, сръбо-хърватски език, арабски език, италиански език. Понастоящем изучава иврит.

Членство в професионални организации:

Член на Съюза на юристите в България. Член на Съюза на учените в България.

Публикации:

„Гърция – от диктатура към демокрация. А сега на къде?“ – дипломна работа, ВТУ, 2012г.

„Арабската пролет – надежда за промяна – сравнителен анализ на база лични наблюдения на процесите при посещения в Египет, Тунис, Йордания и Мароко“ – дипломна работа, ВТУ, 2013г.

Статии:

Евтимов. М. „Лидерството в Арабския свят и проблемите на сигурността на Балканите“. Тематичен сборник с научни изследвания „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите“, том 1, с. 99-107. Издателство „ИВИС“, 2014.

Евтимов. М. „Балканите и съвременните предизвикателства на ислямизма“. Тематичен сборник с научни изследвания „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите“, том 2, с. 93-101. Издателство „ИВИС“, 2015.

Евтимов. М. „Предизвикателствата на сигурността в международните отношения между балканските и арабските страни“. Тематичен сборник с научни изследвания „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите“, том 3, с. 96-101. Издателство „ИВИС“, 2016.

Евтимов. М. „Тенденции в развитието на външната политика на Египет“. Сборник „Дни на науката“, издание на Съюза на учените в България, 2016.

Медийни изяви:

„Ситуацията в Арабския свят, защо се стигна до т.нар. „арабска пролет“ – политологически анализ, телевизия „Видеосат“, 11 май 2013г.

„Дестабилизацията на Турция крие опасности за целия регион“ – политологически анализ, радио „Велико Търново“, 07 юни 2013г.

„Политическата ситуация на Балканите“ – политологически анализ, телевизия „Видеосат“, 11 юни 2014г.

„Политологически анализ на процесите в арабаските страни“ – политологически анализ, телевизия „Видеосат“, 05 юни 2015г.

„Турция ще е все по-изолирана заради подкрепата за ислямистки организации“ – политологически анализ, радио „Фокус“, 29 ноември 2015г.

„Ислямска държава ще престане да съществува, а това ще спре и бежанската вълна към Европа“ – политологически анализ, вестник „Борба“, 14 април 2016г.

„Брекзитът не е прецедент, Гренландия напусна ЕС още през 1985г., Норвегия гласува два пъти против членство в съюза“ – политологически анализ, вестник „Борба“, 27 юни 2016г.

„Смяната на Ирина Бокова с Кристалина Георгиева означава, че се опитваме на всяка цена да вземем поста Генерален секретар на ООН, но играем с резерва“ – политологически анализ, радио „Хоризонт“, 02 октомври 2016г.

„Бокова вече има по-големи шансове за победа“ – политологически анализ, радио „Фокус“, 02 октомври 2016г.

„В САЩ битката е между типична американска истеричка и един откровено луд, а у нас председателите на щабовете говорят вместо кандидатите“ – политологически анализ, вестник „Борба“, 26 октомври 2016г.

„Най-доброто, което могат да свършат сегашните депутати е да си направят обща снимка за спомен“ – политологически анализ, вестник „Борба“, 17 януари 2017г.

„Подкрепата за „Нова република“ расте, тя ще е автентичната десница в следващия парламент“– политологически анализ, вестник „Борба“, 21 март 2017г.

„Няма да се стигне до ядрен конфликт между САЩ и Иран“ – политологически анализ, вестник „Труд“, 08 януари 2020г.

„Четиридневна работна седмица?! Да, искам да бъда обграден от щастливи хора“ – интервю за вестник „Труд“, вестник „24 часа“ и списание „Правен свят“, 09 януари 2020г.

„Пандемията учи работодателите на иновативност и бързо преструктуриране“ – икономически анализ, информационен електронен сайт „HELIOS“, 26 май 2020г.

„Колкото повече Ковид-реалисти има, толкова по-бързо светът ще се справи“ – интервю за вестник „Труд“, 26 май 2020г.

„За да излезем от кризата, Община Велико Търново трябва да се опита да привлече, малки екологично чисти производства с европейски инвестиции“ – икономически анализ, „Болярски новини“, 29 май 2020г.

„Кампанията на кандидатите за президент на САЩ е като любовната песен на глухар“  политологически анализ, „Болярски новини“, 26 октомври 2020г.

„Сценаристите на ИТН трябва да разберат, че не става въпрос за шоу, а за държавно управление“ – политологически анализ, общинско радио Велико Търново“, 16 август 2021г.

„След ГЕРБ е необходим нов политически консенсус“ – политологически анализ, „Болярски новини“, 17 август 2021г.

Участия с анализи и политологически обзор в: телевизия „Видеосат“, телевизия „Евроком – Царевец“ и др.

Участие в проекти и семинари:

„Развитие на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“. Проект на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социаленд фонд, 2007-2013г., Велико Търново.

„Изготвяне и управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. Изготвяне на примерен проект. Добри практики и рискове при изпълнение на проект. Счетоводно отчитане и успешно приключване на проекта. Новите моменти през програмен период 2014-2020г.“. Семинар организиран от „ТБМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД с лектори: Детелина Караенева, Елка Гергинова и Татяна Врабчиева, 28 май 2014г., София.

„Въпроси на ООД в съдебната практика“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор проф. дюн Георги Стефанов, 14 юни 2014г., Велико Търново.

„Електронни доказателства в гражданския процес“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор доц. д-р Георги Димитров, 12 юли 2014г., Велико Търново.

„Критерии за допустимостта на индивидуалните жалби до Европейския съд по правата на човека“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева, 25 април 2015г., Велико Търново.

„Актуални въпроси на застрахователното право и преглед на практиката на ВКС“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор адвокат Емилия Василева, 30 май 2015г., Велико Търново.

„Измененията на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди в сила от 19.11.2012г. и 15.12.2012г. и отговорността на държавата при нарушения на правото на ЕС“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, съвместно с Габровска адвокатска колегия и Великотърновска адвокатска колегия с лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева, 19 септември 2015г., Трявна.

„Промените в НПК и съдебната практика на ЕС по наказателни дела“. Семинар организиран от Съюза на юристите в България, 01 октомври 2015г., Белград, Република Сърбия.

„Актуални проблеми на наказателния процес“. Семинар организиран от Съюза на юристите в България, 04 юни 2016г., Крайова, Република Румъния.

„Събирания на вземания от чужбина“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор съдия Николай Ангелов, 25 юни 2016г., Велико Търново.

„Промените при наследяването с международен елемент. Регламент № 650/2012г. на ЕС и промените в ГПК“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор доц. д-р Боряна Мусева, 16 юли 2016г., Велико Търново.

„Производствата за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите и за установяване на противоправното им действие. Предпоставки, допустимост, основания за отмяна“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор адвокат Станислав Костов, 08 октомври 2016г., Велико Търново.

„Най-новите промени в ЗКПО и ЗДДФЛ. Данък върху разходите в натура, свързани с предоставянето на служебни активи за лично потребление“. Семинар организиран от „АВАТАР“ ЕООД с лектори експерти при ЦУ на НАП: Мина Янкова, Лорета Цветкова експерт по ЗДДФЛ и Димитър Войнов експерт по ЗКПО, 27 октомври 2016г., София.

„Новият кодекс за застраховането“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор Константин Велев, 12 ноември 2016г., Велико Търново.

„Данъчни проверки и ревизии на физически и юридически лица“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“ с лектор адвокат Тамара Ковачева, 28 ноември 2016г., София.

„Закон за обществените поръчки – от поканата, през офертата до сключването на договора – подробен преглед на правилата и процедурите за възлагане и участие в обществени поръчки по реда на новия ЗОП“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“ с лектор експерт по ЗОП Мариана Кацарова, 21 март 2017г., Варна.

„Закон за устройство на територията и строителството. Какво ново през 2017?“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“ с лектор Савин Ковачев, 11 май 2017г., Варна.

„Съществени процесуални нарушения на досъдебното производство“. Семинар организиран от Великотърновска адвокатска колегия с лектор адвокат Людмил Рангелов, 13 май 2017г., Велико Търново.

„Актуална практика на ВАС, ВКС и ЕСПЧ свързана със ЗОДОВ. Отговорност на държавата за нарушения на правото на ЕС“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ с лектор адвокат Михаил Екимджиев, 03 юни 2017г., СОК – Камчия.

„Практически проблеми на задържането по чл. 72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор адвокат Златка Стефанова, 08 юли 2017г., Велико Търново.

„Ревизия на физически лица. Определяне на паричните потоци – приходи и разходи. Формиране на данъчната основа. Защита при незаконосъобразни действия на приходната администрация. Обжалване на ревизионни актове“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор адвокат Оля Ботева, 21 октомври 2017г., Велико Търново.

„Данъчен и Счетоводен експерт. Ефективно приключване на отчетната 2017г. Дискусия по горещите теми на ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и ДОПК и тенденциите в данъчния контрол“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“ с лектори експерти в ЦУ на НАП: Димитър Войнов – експерт по ЗКПО, Валентина Василева – консултант по ЗДДС, Лорета Цветкова – експерт по ЗДДФЛ и адвокат Биляна Гецова, 22 ноември 2017г., София.

„Реформата в НПК“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор адвокат Даниела Доковска, 02 декември 2017г., Велико Търново.

„Специални умения и стратегии при дела с международен елемент. Работа с база данни на ЕС и международни организации“. Семинар организиран от Великотърновска адвокатска колегия с лектор доц. д-р Боряна Мусева, 17 март 2018г., Велико Търново.

„Нов закон за мерките срещу изпиране на пари“. Семинар организиран от „EXPERT EVENTS“ с лектори Димитър Цветков адвокат при международен правен център – ILAC, Гинка Христова и заместник-председател на Административен съд София – град съдия Любка Петрова, 19 март 2018г., София.

„Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент № 679/2016 на ЕС“. Семинар организиран от Великотърновска адвокатска колегия с лектор съдия Николай Ангелов, 21 април 2018г., Велико Търново.

„Гражданската отговорност на адвоката. Проблеми при застарховането на адвокати и адвокатски дружества“. Семинар организиран от Великотърновска адвокатска колегия с лектор заместник-председател на XXXXIV Обикновено народно събрание Явор Нотев, 11-13 май 2018г., Силистра.

„Съставяне, изпълнение и отчет на бюджета“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ с лектор проф. дин Стоян Александров, 01 юни 2018г., СОК – Камчия.

„Електронни документи и електронни доказателства“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ с лектор проф. дюн Георги Димитров, 02 юни 2018г., СОК – Камчия.

Участие в задълбочено едногодишно професионално обучение по Право на ЕС (ПЕС), организирано от Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Център за обучение на адвокати  Кръстю Цончев“, с лектори: проф. дюн Атанас Семов, доц. д-р Христо Христев и доц. д-р Юлия Захариева (30.03.2018г. – 01.04.2018г., 18.05.2018г. – 20.05.2018г., 06.07.2018г. – 08.07.2018г., 05.10.2018г. – 07.10.2018г., 30.11.2018г. – 02.12.2018г.), Велико Търново.

„Реформата в НПК – практическо приложение“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор съдия Галина Захариева, 10 ноември 2018., Велико Търново.

„Новите промени в ГПК  практическо приложение“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор съдия Емануела Балевска, 08 декември 2018г., Велико Търново.

„Новите изменения в АПК“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия с лектор съдия Соня Янкулова, 19 октомври 2019г., Велико Търново.

„Закон за мерките срещу изпирането на пари – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и практически аспекти“. Семинар организиран от Обучителен център „Темида“ с лектори експертен екип от Адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори, 08 октомври 2020г., София.

„Последни изменения на Закона за управление на отпадъците, 2021. Отчетност предоставяне на информация за дейностите с отпадъци от лицата по чл. 44 от ЗУО“. Семинар организипар от Образователен център „Оценки и партньорство“ ООД,, 23 юни 2021г., София.