Ас. д-р Благой Златанов

Адвокат

Сфери на дейност: Търговско право, кооперативно право, облигационно /договорно/ право, вещно право, териториално и селищно устройство.

Биография: асистент доктор Благой Христов Златанов е роден на 03 септември 1977г. в гр. Велико Търново.

Образование:

Завършил е през:

2003г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, специалност: „Стопанско управление“. Образователно-квалификационна степен: Бакалавър по администрация, управление и икономика.

2005г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, специалност: „Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието“. Образователно-квалификационна степен: Магистър по икономика.

2010г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, специалност: „Право“. Образователно-квалификационна степен: Магистър.

2015г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, доктор по Гражданско и семейно право, защитен дисертационен труд, Диплома № ВТ-15 4-0032, изд. на 14 май 2015г., ВТУ, дата на защитата: 24 април 2015г.

Професионална квалификация и професионален опит:

2010г. е стажант – юрист в Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура, Окръжна следствена служба, Служба по вписванията, Нотариат.

През 2010г. придобива юридическа правоспособност, след успешно положен изпит по чл. 294 от Закона за съдебната власт.

2011г. Успешно издържан изпит по чл. 8 от ЗАдв. (Удостоверение № 17 от 13.06.2011 г.).

В периода 2012г. – 2015г. редовен докторант към катедра „Частноправни науки“, Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, записан със Заповед № РЗ – 316 от 02.03.2012г. за докторант в редовна форма на обучение, в професионално направление 3.6 Право, област на висше образование Социални, стопански и правни науки – научна специалност „Гражданско и семейно право“.

От 2012г. е адвокат при Великотърновска адвокатска колегия.

От 2015г. е хоноруван преподавател (асистент) по търговско право към катедра „Частноправни науки“ при Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

От 2016г. е външен експерт под № ВЕ-1781 към Агенция по обществени поръчки (АОП) гр. София.

От 2016г. е редовен асистент по търговско право към катедра „Частноправни науки“ при Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

От 2017г. е синдик и доверено лице след успешно издържан изпит за придобиване на квалификация. Включен в утвърдения от министъра на правосъдието със Заповед № ЛС-04-671 / 19.04.2017г. и обнародван в ДВ, бр. 35 от 02.05.2017г. списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по ТЗ (чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ).

От 2017г. е ликвидатор, включен в списъка на ликвидаторите към Агенция по вписванията със Заповед № РД – 01 – 236 / 23.06.2017г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията.

От 2018г. е арбитър по вътрешни и международни дела при Арбитражен съд при Европейска юридическа палата (ЕЮП) гр. София.

2019г. Заместник-председател на Общинска избирателна комисия (ОИК) Елена, считано от 04 септември 2019г. до 03 септември 2023г. вкл.

От 2020г. е хоноруван преподавател (асистент) по търговско право към катедра „Частноправни науки“ при Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Допълнителни квалификации и курсове:

Удостоверение от 24.10.2017г., изд. от министъра на правосъдието, на осн. чл. 21 Нар. № 3 от 2005г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, за успешно завършен курс.

Удостоверение за успешно завършено едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на Европейския съюз с обща продължителност от 100 академични часа. Обучение организирано от Юридически факултут на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектори: проф. дюн Атанас Семов, доц. д-р Христо Христев и доц. д-р Юлия Захариева (30.03.2018г. – 01.04.2018г., 18.05.2018г. – 20.05.2018г., 06.07.2018г. – 08.07.2018г., 05.10.2018г. – 07.10.2018г., 30.11.2018г. – 02.12.2018г.), Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, 2018г., Велико Търново.

Удостоверение от 30.10.2018г., изд. от министъра на правосъдието, на осн. чл. 21 Нар. № 3 от 2005г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, за успешно завършен курс.

Езици: английски език, немски език, руски език.

Публикации:

I В областта на гражданското и търговското право:

Mонографии, учебници и учебни помагала:

Златанов, Бл. „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-149-2, 332 с., COBISS.BG-ID 1285614308.

Стефанов, Г., Бл. Златанов „Трудово и осигурително право“, електронен учебник, В. Търново, ВУАРР, 2016, ISBN 978-619-203-226-5, 162 с.

Статии:

Златанов, Бл. „Правна същност и уредба на сублизинга по българското законодателство“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІ, С., БАН, 2012, ISSN 1314-6459, с. 201 – 212.

Златанов, Бл. „Правни аспекти на счетоводното отчитане на финансовия лизинг“, Сборник на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, том І, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-957-1, с. 405 – 417.

Златанов, Бл. „Правна уредба на финансовия лизинг според Конвенцията за международния финансов лизинг от 1988г.“, сп. „De jure“, 2013, бр. 1, ISSN 1314-2593, с. 112 – 120, COBISS.BG-ID 1258963172.

Златанов, Бл. „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, сп. „Адвокатски преглед“, 2013, бр. 4 – 5, ISSN 1313-7204, с. 15 – 29.

Златанов, Бл. „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, Сборник на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, том ІІ, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-985-4, с. 188 – 203, COBISS.BG-ID 1261571556.

Златанов, Бл. „Относно дефиницията на договора за финансов лизинг“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том ІІІ, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-00-0037-2, с. 113 – 127.

Златанов, Бл. „Конвенцията за международния финансов лизинг на ЮНИДРОА от 1988г. (кратък обзор)“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІІ, С., БАН, 2013, ISSN 1314-6459, с. 377 – 395.

Златанов, Бл. „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, Сборник „50 години Великотърновски университет Св.св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ISBN 978-954-524-971-6, с. 151 – 158.

Златанов, Бл. „Правни аспекти на данъчното третиране на финансовия лизинг по ЗДДС“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том Х, С., БАН, 2015, ISSN 1314-6459, с. 173 – 183.

Златанов, Бл. „Относно дефиницията на договора за текуща сметка“, сп. „De jure“, 2016, бр. 2, ISSN 1314-2593, с. 202 – 207, COBISS.BG-ID 1282764516.

Златанов, Бл. „Конкурентът в светлината на пазарния и конституционен принцип за свободната стопанска инициатива“, Сборник на ЮФ при ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право, В. Търново, 2017, ISBN 978-619-208-118-8, с. 421 – 430.

Златанов, Бл. „Съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо“, сп. „Адвокатски преглед“, 2017, бр. 3, ISSN 1313-7204, с. 31 – 39.

Златанов, Бл. „За съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо“, 2020 (под печат).

Златанов, Бл. „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник „Правото – традиции и перспективи“, Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-28-2625-5, с. 222 – 229.

Златанов, Бл., С. Руфат „Правна уредба на договора за текуща сметка според турския Търговски кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2018, бр. 6 – 7, ISSN 1313-7204, с. 23 – 30. Статията е в съавторство със С. Руфат.

Златанов, Бл., С. Руфат „Правна уредба на контокорентния договор според италианския Граждански кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2019, бр. 1, ISSN 1313-7204, с. 16 – 28. Статията е в съавторство със С. Руфат.

Златанов, Бл. „Относно отражението (влиянието) на договора за текуща сметка при налагане на запор върху вземане на страна по сделката“, Сборник „Правни проблеми на икономическите отношения в Черноморския регион“, Варна, 2019 (под печат).

Златанов, Бл. „Относно заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine ЗУТ – конфликт, пряко породен от закона“, Сборник „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, В. Търново, 2020 (под печат).

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ – Заглавие на дисертационен труд: „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Корпус № 5, зала № 709, дата на защитата: 24.04.2015г., 16:00 часа, Диплома № ВТ-15 4-0032, изд. на 14 май 2015г. ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, COBISS.BG-ID 1282184420.

Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ – Заглавие на автореферата: „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, 2014, 52 с., ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Корпус № 5, зала № 709, дата на защитата: 24.04.2015г., 16:00 часа, Диплома № ВТ-15 4-0032, изд. на 14 май 2015г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

II Други публикации извън обсега на частното право

Златанов, Бл. „Премахване на незаконен строеж по смисъла на § 1 ДР Наредба № 13 / 2001г. МРРБ – или как изпълнителната власт фингира закона и реалността“, сп. „Арх & Арт форум“, бр. 23 от 07.06.2012г., ISSN 1313-8863, с. 7 – 9.

Членство в професионални организации:

Член на Съюза на юристите в България.

Участие в проекти и семинари:

Втора национална научна конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института за държавата и правото при Българска академия на науките – 11 май 2012г., София, където е представил на конференцията изследваните въпроси на сублизинга (правна същност, уредба).

Международна конференция „New Business Ideas“ – 08 – 10 ноември 2012г., София.

Първи научен семинар на докторанти и млади учени, проведен на 17 януари 2013г. в зала „Европа“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където представя статията си „Правни аспекти на счетоводното отчитане на финансовия лизинг“.

Проект „Развитие на академичния състав на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“. Проект на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социаленд фонд, Велико Търново, 2007-2013г. Участва в проекта с 3 статии в областта на търговското право.

Международна юбилейна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1963 – 2013). 10 май 2013г., Велико Търново. Представя доклад  в подсекция „Гражданскоправни науки“ на тема „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“. Научният доклад е публикуван в юбилейния диск (CD) на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, секция Юридически факултет през м. октомври 2014г.

Трета национална научна конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института за държавата и правото при Българска академия на науките. 13 юни 2013г., Велико Търново. Представя статията „Конвенцията за международния финансов лизинг на ЮНИДРОА от 1988г. (кратък обзор)“.

Втори научен семинар на докторанти и млади учени. 06 юни 2013г., ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново.  Представя статия за  Специфичното задължение на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 ТЗ.

Трети научен семинар на докторанти и млади учени. 15 ноември 2013г., ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново. Представя статията „Относно дефиницията на договора за финансов лизинг“.

Четвърта национална научна конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института за държавата и правото при Българска академия на науките, 24 юни 2014г., София. Представя статията „Правни аспекти на данъчното третиране на финансовия лизинг по ЗДДС“.

„Договорът за застраховка „Гражданска отговорност“ – материални и процесуалноправни въпроси“ . Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор Стилияна Григорова, 07 април 2012г., Велико Търново.

„Актуални въпроси по ЗУТ“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор Валентина Бакалова, 12 май 2012г., Велико Търново

„Дружествени спорове“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор Станислава Казакова, 16 юни 2012г., Велико Търново.

„Граждански и търговски дела – международно частноправни аспекти“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“,с лектор доц. д-р Боряна Мусева, 13 октомври 2012г., Велико Търново.

Участие в юбилейната международна научна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право“. Представя доклад в секция „Частноправни науки“ на тема „Конкурентът в светлината на пазарния и конституционен принцип за свободната стопанска инициатива“. Научният доклад е публикуван в юбилейния сборник на ЮФ при ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, В. Търново, 06 октомври 2014г., Велико Търново.

„Проблеми на застрахователното право. Видове застрахователни договори“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор Емилия Василева, съдия във ВКС, ТК. 30 май 2015г., Велико Търново.

„Новият Кодекс за застраховането“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор д-р Константин Велев, 12 ноември 2016г., Велико Търново.

Участие като ментор в проект „Студентски практики – Фаза 1“, финансиран от ОП НОИР (2016 – 2017г.). Основната цел на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Участие в проект /дейност Регионален център за консултиране (РЦК) при Административен съд –  гр. Велико Търново за предоставяне на правни консултации по реда на ЗПП (и ПДРЦКАС).

„Съществени процесуални нарушения на досъдебното производство“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор адвокат Людмил Рангелов, 13 май 2017г., Велико Търново.

„Критичен анализ на съдебната и арбитражната практика по общите положения за търговските сделки. Сключване, форма и съдържание на търговската сделка. Изпълнение и неизпълнение на търговската сделка. Злоупотребата с право по търговска сделка. Непреодолимата сила и стопанската непоносимост. Лихвите и неустойката по търговската сделка“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор доц. д-р Захари Торманов, 24 юни 2017г., Велико Търново.

Участие като представляващ на обучаваща организация (в която се провеждат студентски практики) в проект „Студентски практики – Фаза 1“, финансиран от ОП НОИР (2016 – 2017г.).

Участие в  публична лекция на тема „Особености на производствата при прехвърляне на вещни права“, организирана от Съюза на младите юристи – клон Велико Търново и Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, с лектор нотариус Дешка Рачевец, 17 май 2017г., Велико Търново.

Участие в тематичен курс за синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“, организиран от Министерство на правосъдието. Удостоверение от 24.10.2017г., изд. от министъра на правосъдието, на осн. чл. 21 Нар. № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, за успешно завършен курс. „Сентръл Парк Хотел София“, 24 октомври 2017г., София.

„Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК в светлината на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ според практиката на Европейския съд по правата на човека“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор адв. Златка Стефанова, 08 юли 2017г., София.

Участие в юбилейната научна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по повод 25 години от създаването на Юридическия факултет към Пловдивския университет. Представя доклад  в панел „Гражданскоправни науки“ на тема „За лихвата при договора за текуща сметка“. Научният доклад е публикуван в юбилейния сборник на ЮФ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 19-20 септември 2017г., Пловдив.

„Материалноправни аспекти на делата с правно основание чл. 45 и чл. 49 от ЗЗД. Преглед на съдебната практика“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор адв. Мария Шаркова, 30 септември 2017г., Велико Търново.

„Реформата в НПК“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвокатска колегия, с лектор адв. Даниела Доковска, 02 декември 2017г., Велико Търново.

„Достъп до адвокат и правна помощ в наказателното производство“. Семинар, организиран от Български хелзинкски комитет (БХК), 16 февруари 2018г., София.

Участие в юбилейната научна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по повод 25 години от създаването на Юридическия факултет към Пловдивския университет. Представяне на доклад в панел „Гражданскоправни науки“ на тема „За лихвата при договора за текуща сметка“. Научният доклад е публикуван в юбилейния сборник на ЮФ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, юни 2018, Пловдив.

Участие в задълбочено едногодишно професионално обучение по Право на ЕС (ПЕС), организирано от Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Център за обучение на адвокати  Кръстю Цончев“, с лектори: проф. дюн Атанас Семов, доц. д-р Христо Христев и доц. д-р Юлия Захариева (30.03.2018г. – 01.04.2018г., 18.05.2018г. – 20.05.2018г., 06.07.2018г. – 08.07.2018г., 05.10.2018г. – 07.10.2018г., 30.11.2018г. – 02.12.2018г.), Велико Търново.

Участие в тематичен курс за синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“, организиран от Министерство на правосъдието. Удостоверение от 30.10.2018г., изд. от министъра на правосъдието, на осн. чл. 21 Нар. № 3 от 2005г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, за успешно завършен курс, 30 октомври 2018г., София.

„Реформата в НПК – практическо приложение“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор Галина Захарова – съдия във ВКС, 10 ноември 2018г., Велико Търново.

Участие в международната научна конференция на тема: „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС“ с представен (написан) научен доклад на тема: „За арбитражната клауза при контокорентния договор“, 09 – 10 ноември 2018г., ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, корпус V, институт „Конфуций“, Велико Търново.

Присъствие на публична лекция на тема „Етика за юристи – от етичните дилеми до теорията“, с лектор проф. д-р Лени Де Хроот-ван Леуен от Юридическия факултет на Университета Радбауд, Ниймеген, Кралство Нидерландия, 11 октомври 2018г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, корпус V, институт „Конфуций“, Велико Търново.

„Новите промени в ГПК. Практическо приложение“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и Великотърновска адвакотска колегия, с лектор Емануела Балевска – съдия във ВКС, 08 декември 2018г., Велико Търново.

Участие в VIII-та и в IX-та студентски научни сесии на ЮФ на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, проведени през януари 2018г. в периода 11 – 14 януари 2018г. и през януари 2019г. в периода 10 – 13 януари 2019г. в с. Рибарица, общ. Тетевен, като научен консултант и рецензент.

Участие като научен консултант / преподавател, по дисциплината / по предмета „Основи на правото“ (на руски език), на студентката от Башкирски държавен университет (гр. Уфа, Руска федерация) Гузел Габбасова Хусаенова, в периода от 10 октомври 2018г. до 11 януари 2019г.

„Адвокатската защита в наказателния процес“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и НБПП, с лектор адвокат Ина Лулчева, 09 ноември 2019г., Велико Търново.

„Промените в АПК – практическо приложение“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор Соня Янкулова – съдия във ВАС, 19 октомври 2019г., Велико Търново.

Участие в международната научна конференция на Юридически факултет (ЮФ) на тема: „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“ с представен (написан) научен доклад на тема: „Относно заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine ЗУТ – конфликт, пряко породен от закона“, 29 ноември 2019г., ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, корпус V-ти, БИЦ, Велико Търново.

Участие в Международната научна конференция „Правни проблеми на икономическите отношения в Черноморския регион“, организирана от Юридически факултет (ЮФ) на ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна, 21 юни 2019г. – 23 юни 2019г., гр. Варна.

Участие в X-та студентска научна сесия (СНС) на Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 10 – 12 януари 2020г., с. Рибарица, общ. Тетевен.