МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ


Адвокатската кантора  предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и обучения по ЗМИП на служителите на фирмите и организациите, посочени чл. 4 от закона.  Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация

Същност: Изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност представляват значителен проблем, за преодоляването на който следва да се предприемат мерки не само на национално равнище, но и на равнище Европейски съюз. Целенасочените и пропорционални превантивни действия срещу използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма имат изключително важно значение за решаването на този проблем. През 2015г. е приета Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) No 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Директива (ЕС) 2015/849).

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

  • Консултации за  изготвяне на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите на  фирмите и организациите, посочени чл. 4 от закона, за запознаването им с изискванията на ЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им.
  • Въвеждащо и продължаващо обучение на служителите на фирмите и организациите, посочени чл. 4 от закона за запознаването им с изискванията на ЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, както и за изготвяне вътрешни правила по смисъла на чл. 101 от ЗМИП за фирми и организации, с които кантората има слючени договори за абонаментно правно обсужване.
  • Оспорване на актове за установяване на административни нарушения и Наказателни постановления.
  • Оспорване на актовете за установяване на нарушенията съставени от контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.
  • Обжалване на наказателни постановления издавани от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от оправомощено от него длъжностно лице.
  • Оспорване на актовете за установяване на нарушенията на чл. 63, ал. 1 – 5 от ЗМИП съставени от длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния директор на Агенцията и обжалване на наказателните постановления издадени от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.

Консултациите по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари се осъществяват от адвокат Мирослав Евтимов, адвокат Мелинда Шумарска и адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров. Оспорване на АУАН по административен ред се осъществява от адвокат Мирослав Евтимов и адвокат Мелинда Шумарска, а обжалване на наказателни постановления пред съд се осъществява чрез процесуално представителство от адвокат Мирослав Евтимов и адвокат Мелинда Шумарска.