ВЕЩНО ПРАВО


Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на вещното право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Вещното право урежда имуществените отношения между лица във връзка с притежаването и ползването на определени вещи. Вещно право включва следните видове права:                                            1.Право на собственост – представлява правото на определено лице да ползва и да се разпорежда с дадена вещ. Освен еднолична собственост има и съсобственост – когато няколко лица притежават дялове от дадена вещ. Пример за съсобственост е етажната собственост в сграда с няколко обособени имота или съпружеската имуществена общност. При определени условия съсобствеността може да се прекрати чрез доброволна или съдебна делба.                                                                          2.Право на ползване – представлява правото да се използват определени вещи или вещ и да се получават добивите от тях, без да се променят съществено.                                                                                              3.Сервитутни права – най-често срещан пример е правото на преминаване (напр. за прокарване на водопровод).                            4.Право на надстрояване и пристрояване – възможност за надстрояване или пристрояване на съществуваща сграда и придобиване на собственост на надстроеното или пристроеното.

Всички тези вещни права са абсолютни, както правото на собственост. Ограничени са само по отношение правото на собственост, от което те произлизат.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Способи на придобиване правото на собственост и други вещни права. Защита на собствеността. Собственост и искове между собственици.
 • Материалноправни и процесуалноправни аспекти за претенциите за подобрения.
 • Правни проблеми по вписванията на актове за прехвърляне на вещни права.
 • Владение – признаци; отграничение от търпими и съизволителни действия; придобиване и изгубване. добросъвестност и недобросъвестност; продължаване и присъединяване; искове за защита на нарушено владение.
 • Владелчески искове – вземания на владелеца срещу собственика. Отношения между съсобственици във връзка с поддържането и подобряването на общата вещ, необходими разноски, подобрения. Право по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството. Предявяване на вземанията.
 • Правно проучване на имот.
 • Нотариални процедури.
 • Установяване на собственост.
 • Етажната собственост. Управление на етажната собственост.
 • Иск за определяне граници на имот.
 • Договори за жилищни кооперации.
 • Правни консултации при управлението на имоти.
 • Правни консултации при сделки с недвижими имоти.
 • Изготвяне на договори.
 • Придобиване по давност.
 • Придобиване на намерена вещ.
 • Обезщетение при отчуждаване.
 • Обезщетение при отпадане на отчуждаване.
 • Придобиване на право на собственост и вещни права от чужденци.
 • Установяване и оспорване право на собственост.
 • Искове за възстановяване на владение.
 • Изгубване или отказ от право на собственост.
 • Защита на правото на собственост.
 • Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот.
 • Разрешение за ползване.
 • Актове за недвижими имоти.

Консултациите и процесуалното представителство в областта на вещното право се осъществяват от адвокат д-р Благой Златанов, адвокат Мелинда Шумарска, адвокат Жанета Пондалова, правен съветник Людмил Атев и консултант Пламен Георгиев.