БАНКОВО ПРАВО

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на банковото право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Банковото право обхваща всички правни въпроси, произтичащи от дейността на кредитните институции към техните клиенти и техните бизнес операции. Съществува разграничение между публичното банково право, от една страна, имащо за предмет парите, валутата, търговията с ценни книги и подлежащо на надзор, и от друга страна, частното банково право и правото на капиталовите пазари, имащо за предмет банковите сделки и финансовите услуги. Банковото право в България обхваща правоотношенията на кредитните институции при различните банкови сделки. По тази причина банковото право се отнася до всички граждани, фирми и организации, които по някакъв начин са свързани с банки. В тясна връзка с банковото право се намират разплащателните сметки, преводите, кредитите, залозите, кредитните карти, заемите, ипотеките и други.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Договор за банков кредит и неговите разновидности  (Договор за банков кредит за целите на търговското финансиране – инвестиционен кредит, кредитна линия, кредит за оборотни нужди, овърдрафт и др.). Съществени елементи на договора за банков кредит. Специфика при учредяването на обезпечения за целите на банковото кредитиране отражение на предоговарянето по отношение на обезпечения;
 • Право на банковите гаранции;
 • Кредитни линии;
 • Инвестиционно право, отговорност за банкови препоръки, съвети и изисквания за информация;
 • Договори за управление на активи, проектно финансиране;
 • Финансиране на публично-частно партньорство;
 • Юридическа проверка при прекратяване на заеми;
 • Юридическа проверка при поръчителство и солидарна отговорност;
 • Проверка на предложения и договори за строително финансиране;
 • Консултиране по търговски кредити;
 • Консултиране при други свързани сделки;
 • Съдействие при облекчение и конверсия на стари задължения;
 • Проверка за обезщетения при случайни събития;
 • Особените залози и финансовите обезпечения. Проблеми при учредяване на особения залог и финансовото обезпечение. Отразяване на промените настъпили по отношение на главното вземане. Действие на обезпечнието по отношение на трети лица и изпълнение върху обезпечението;
 • Прехвърляне на вземания. Факторинг и вземането като обезпечение (специфика на цесията по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Залогът върху вземане. Обезпечителна цесия върху вземане.);
 • Необслужване на кредити;
 • Възможности за принудително изпълнение на банките. Други гаранции за удовлетовряване по Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО);
 • Европейска заповед за запор на банкови сметки и други способи за обезпечаване на вземания с международен елемент. Регламент ЕО № 44/2001г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела – Брюксел I; Регламент ЕС № 1215/2012г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела – Брюксел Iа; Регламент ЕС № 665/2014г. за създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки;
 • Обезпечения по Кодекса на международното частно право (КМПЧ).

Консултациите и процесуалното представителство в областта на банковото право се осъществяват от адвокат Мелинда Шумарска.