МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на медицинското право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Медицинското право регламентира отношенията между държавата, обществени органи, медицински специалисти (лекарите, стоматолозите и т.н.), техните сдружения, пациентите и производителите и доставчици на медикаменти и трети лица. Нормите на медицинското право уреждат въпросите свързани с компетентност на органите на управлението на здравната информация, защита на данните, правоотношения при оказване на медицинска помощ, правата и задълженията на пациента, медицински експертизи, отговорност, репродукция, задължително лечение, медицински експерименти.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Права и задължения на здравноосигурените лица.
 • Правен режим на информираното съгласие за лечение: Здравно представителство. Права на пациента – видове. Достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, съгласно Закона за здравето (ЗЗ). Измерения на качеството.
 • Право на пациента на достъп до информация и на информирано съгласие. Защита на здравна информация.
 • Информирано съгласие. Отказ от лечение. Изключения, при които не се изисква информирано съгласие. Медицинска принуда.
 • Информирано съгласие, предоставяно във връзка с лечение на малолетни и напълнолетни пациенти;
 • Правен статут на лечебните заведения.
 • Дела за лекарски грешки.
 • Престъпления по чл. 123 и чл. 134 от Наказателния кодекс (НК).
 • Разглеждането на дела за „Лекарски грешки“, в контекста на съставите на чл. 123 и чл. 134 от НК. Досъдебно производство. Съдебно производство. Съдебно медицинска еспертиза.
 • Проблеми при събирането на доказателства, свързани с назначаването и изготвянето на подобна експертиза.
 • Делата с правно основание чл. 45 и чл. 49 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Съдебномедицинска експертиза.
 • Отговорност на изпълнителите.
 • Защита на правата на пациентите.
 • Фармацевтично законодателство.
 • Разрешение за употреба на лекарствени средства.
 • Професионална етика в медицинската професия.
 • Донорство на органи.
 • Трансплантации.
 • Задължително лечение.
 • Клинични изпитания на лекарства върху хора.
 • Закон за здравното осигуряване.
 • Закон за здравето.
 • Закон за лечебните заведения.
 • Закон за лекарските продукти в хуманната медицина.
 • Закон за контрол на наркотичните вещества.
Консултациите в областта на медицинското право се осъществяват от адвокат Маргарита Махаева и консултант д-р Магдалена Нейкова. Процесуално представителство по наказателни дела с медицински елемент се  осъществява от адвакат Маргарита Махаева. Процесуално представителство по граждански дела с медицински елемент се осъществява от адвокат Мелинда Шумарска.