ТЪРГОВСКО ПРАВО


Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на търговското право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Търговското право може да се определи като правен отрасъл, чийто норми уреждат отношенията, които се пораждат в търговията. Определение за търговско право: Система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност. Предмет на правото са винаги обществените отношения, които то регламентира. Търговското право включва няколко подраздела:                                                  – правна уредба на търговците;                                                                              – търговски сделки;                                                                                                    – въпроси от сферата на търговската несъстоятелност. 

Търговското право включва също дялове от частното право, както и дялове от общественото. Според някои автори търговското право се характеризира като частно право на търговците (защото те са основен субект в търговското правоотношение).

Системата на търговското право обхваща всички елементи на търговското право:                                                                                                          – нормите, касаещи правното положение на търговците;                            – нормите относно отделните видове търговски сделки;                              –  нормите относно търговската несъстоятелност.

Методът, който се прилага в търговското право е еднотипен с гражданското право. Търговското право и гражданското право са две части на частното право и те уреждат тези отношения между лица имащи възможност сами да уредят отношенията помежду си.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

По приложението на Закона за търговския регистър (ЗТР):

 • Представителство пред Търговския регистър при Агенцията по вписванията във връзка с вписване, обявяване и заличаване на обстоятелства.
 • Вписване на удостоверение по чл. 263 от Търговския закон – вливания, сливания, разделяне, отделяне. Необходими документи, такси.
 • Откази за вписване. Обжалване на отказите. Проблеми по исковете за обезщетения на вреди.
 • Вписване на прехвърляне на търговско предприятие.
 • Внасяне на апортна вноска. Форма. Необходими документи. Такса.
 • Публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) и декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.
 • Иск по чл. 29 от Търговския закон за защита срещу вписване в търговския регистър.
 • Снабдяване с документ за актуално състояние.

Търговски сделки:

 • Сключване, форма и съдържание на търговската сделка. Изпълнение и неизпълнение на търговската сделка. Злоупотребата с право по търговска сделка. Непреодолимата сила и стопанската непоносимост. Лихвите и неустойката по търговската сделка.
 • Изготвяне на търговски договори, общи условия, споразумения, запис на заповед, пълномощни, покани, протоколи, декларации и други документи.
 • Консултации по сключването и изпълнението на търговски сделки. Участие в преговори;
 • Предоставяне на писмени и устни становища по търговско-правни въпроси.
 • Консултация и съдействие при сделки с търговски предприятия.
 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;
 • Проблеми във връзка с някои търговски сделки. Продажба на изплащане със запазване на собствеността и договор за оперативен лизинг. Финансов лизинг. Договорът за факторинг и цесията.
 • Търговски сделки и стопанска непоносимост на търговските договори.
 • Забавяне на плащанията по търговски сделки.
 • Недействителност на сделките.
 • Изготвяне на тръжна документация.

Съдебно производство по търговски спорове:

 • Процесуално представителство по търговски спорове.
 • Особено исково производство по търговски спорове по Гражданския процесуален кодекс.
 • Дружествени спорове – исковете по чл. 70, чл. 71, чл. 74 и чл. 75 от Търговския закон и исковете по чл. 29 от Закона за търговския регистър.
 • Искът по чл. 70 от Търговския закон за недействителност на търговско дружество.
 • Общи събрания на ООД и АД. Оспорване на решенията на общите събрания по чл. 74 и чл. 75 от Търговския закон.
 • Защита на съдружниците, акционерите и кредиторите при преобразуване на търговски дружества.
 • Представителство по заповедни и изпълнителни дела  – събиране на вземания.
 • Обезпечение на бъдещ иск.

Търговската несъстоятелност:

 • Предпоставки за откриване на производството по несъстоятелност.
 • Особености на решението за откриване на производството и обявяване на длъжника в несъстоятелност.
 • Предявяване и приемане на вземания.
 • Иск по чл. 694 от Търговския закон.
 • Съпътстващи производството по несъстоятелност искове.
 • Осребряване, разпределение и приключване на производството.
 • Несъстоятелност – откриване на производството, процесуални въпроси, предявяване на вземанията и искове за установяване на вземанията, попълване масата на несъстоятелността, и отменителни искове, осребряване  разпределение на осребреното имущество, приключване на производството.
 • Регламент /ЕО/ № 1346/2000 г. на Съвета от 29 май 2000г. относно производството по несъстоятелност и практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург по Регламент /ЕО/ № 1346/2000г.
 • Производство по стабилизация на търговеца.

Консултациите и процесуалното представителство в областта на търговското право се осъществяват от адвокат д-р Благой Златанов и адвокат Мелинда Шумарска.