АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС


Адвокатската кантора  предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на административното  право и на нормативните актове.  Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Административното право урежда отношенията, които възникват в процеса на изпълнителната дейност на държавните органи.  Административноправните норми се съдържат и в законови, а също така и в подзаконови нормативни актове. Нормативните административни актове най-често са подзаконови регулации, с които се уточнява и регламентира приложението на закона: наредби, правилници, инструкции, решения, заповеди, разрешителни и др. Индивидуалните административни актове се издават по отношение на определен случай и свързаните с него лица. Разрешителният режим изисква определен административен орган да разреши осъществяването на определена дейност. Регистрационният режим изисква само обявяване на съответната дейност и вписване в съответния регистър. Административните актове подлежат на контрол за законосъобразност и могат да бъдат оспорвани пред самия орган, пред висшестоящия орган или пред съответните съдилища. Административната наказателна отговорност представлява налагане на санкции за виновно неизпълнение на административноправни задължения.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Консултации по приложението на Административнопроцесуалния кодекс.
 • Процесуално представителство пред държавни и общински органи.
 • Консултации и процесуално представителство по процедури по издаване на индивидуални административни актове.
 • Консултации и процесуално представителство по процедури по издаване на общи административни актове.
 • Процедури при кандидатстване за лицензи, концесии и разрешителни.
 • Оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред.
 • Възобновяване на  производството  по издаване на индивидуални и общи административните актове.
 • Консултации и съдействие по повод недействителност на административни актове.
 • Защита при неоснователни действия и бездействия на администрацията.
 • Оспорване на индивидуални и общи административни актове пред първа съдебна инстанция.
 • Оспорване на подзаконови нормативни актове.
 • Обжалване на отказ за разглеждане на искания за издаване на административен акт.
 • Производства за обезщетения.
 • Касационно съдебно производство по обжалване на индивидуални и общи административни актове;
 • Производства по отмяна на влезли в сила съдебни актове.
 • Искови производства по Административнопроцесуалния кодекс. Искове за установяване съществуването или несъществуването на административно право или правоотношение. Искове за установяване на нищожност на съдебно решение на административните съдилища.  Иск за установяване нищожност или унищожаване на споразумение по Административнопроцесуалния кодекс. Иск за установяване неистинност на административен акт. Иск по чл.  292 от Административнопроцесуалния кодекс. Искове за вреди от незаконосъобразно изпълнение на административни актове. Искове, подсъдни на административните съдилища, предвидени в специалните материални закони / Закон за държавния служител, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за обществените поръчки/.
 • Споразумения по Адиминистративнопроцесуалния кодекс.
 • Проучване на изискванията за извършване на дейност с особен режим.
 • Консултации и съдействие за вписване в административни регистри.
 • Правни консултации и съдействие при проверки и контрол.
 • Правни консултации при водене на административно-наказателни производства.
 • Възражения против актове за установяване на административни нарушения.
 • Обжалване на наказателни постановления и електронни фишове по съдебен ред.
 • Консултаци и защита при възобновяване на адиминстративно-наказателните производства.
 • Консултации при изпълнение на наказателните постановления и решенията на съда.
 • Консултаци  и защита при административнонаказателни санкции спрямо юридически лица и еднолични търговци.
 • Производства за обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Консултациите и процесуалното представителство в областта на административното право и административния процес се осъществяват от адвокат Мирослав Евтимов, адвокат Обрешко Нечев, адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров и адвокатски сътрудник Галин Найденов. Оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред и обжалване на индивидуални и общи административни актове по съдебен ред се осъществява от адвокат Мирослав Евтимов. Оспорване на АУАН и съдебно обжалване на наказателни постановления и електронни фишове се ивършва чрез процесуално представителство от адвокат Обрешко Нечев.