ТРУДОВО ПРАВО

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на трудовото право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Трудовото право обхваща въпросите свързани с трудовоправните взаимоотношения. Трудовият договор е от водещо значение в трудовото право. С трудовия договор определено лице се наема да осъществява определени трудови функции и се ангажира да спазва установената трудова дисциплина и носи дисциплинарна, а в някои случи и имуществена отговорност за дисциплинарни нарушения. Работодателят се задължава да осигурява безопасни и здравословни условия на труд, да дава ясни указания, да изплаща в срок трудовото възнаграждение, да отчита и превежда полагащите се социални и здравни осигуровки. Трудовото право определя минимални размери на трудовите възнаграждения, почивките, отпуските, ангажиментите при трудови злополуки, майчинство, заболявания и т.н.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Консултации по трудовоправни въпроси.
 • Изготвяне на трудови договори. Слючване и изменение.
 • Недействителност на трудовия договор.
 • Допълнителни споразумения.
 • Длъжностни характеристики.
 • Срочни трудови договори.
 • Нови видове трудови договори – за работа от разстояние; с условие за стажуване; чрез работодател, който осигурява временна работа.
 • Колективно преговаряне и колективен трудов договор.
 • Правна помощ при колективни трудови спорове.
 • Основания за прекратяване на трудовия договор.
 • Предварителната закрила при уволнение.
 • Подбор при уволнение – право и задължение на работодателя.
 • Уволнения по инициатива на работодателя поради съкращаване на щата, закриване на част от предприятието и намаляване обема на работата.
 • Уволнения поради неефективно изпълнение на задълженията и при промяна на изискванията за образование и квалификация.
 • Дисциплинарно уволнение.
 • Изготвяне на искове за неправилно прекратен трудов договор или за неизплатено трудово възнаграждение.
 • Съдебна защита срещу незаконното уволнение.
 • Закрила при уволнение по чл. 333 от Кодекса на труда.
 • Процесуално представителство при трудови дела за обезщетение при уволнение или съкращение.
 • Консултации при уволнение или съкращаване на персонал.
 • Оспорване на наказателно уволнение по Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
 • Оспорване на индивидуални административни актове, издавани от длъжностните лица на териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
 • Консултации за оспорване на неправомерни дисциплинарни наказания.
 • Имуществена отговорност на страните по трудовото правоотношение.
 • Имуществена отговорност на работодателя.
 • Имуществена отговорност на работника.
 • Здравословни и безопасни условия на труд.
 • Установяване на трудови злополуки и професионални заболявания. Съдебни производства.
 • Отговорност на работодателя при трудова злополука и професионална болест.
 • Задължения на работодателя към работници и служители с увреждания.
 • Договори за управление.
 • Консултации и изготвяне на трудова документация.
 • Право на сдружаване на работодателите.
 • Ползване на отпуски.
 • Трудова дисциплина.
 • Дисциплинарна отговорност.
 • Трудова книжка.
 • Безработица.
 • Трудов стаж.
 • Отпуски: видове, ползване, заплащане
 • Стачка. Ред за провеждане. Спорове.
 • Възражения против актове за установяване на административни нарушения.
 • Оспорване на наказателни постановления по съдебен ред.

Консултациите и процесуалното представителство в областта на трудовото право се осъществяват от адвокат Жанета Пондалова и адвокат Обрешко Нечев.