ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на регламента за защита на личните данни.  Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Съгласно чл. 2, ал. 1 от  Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др. В закона са опредени задълженията на администраторите на лични данни при обработване на данните. Параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД определя какво по смисъла на закона представлява „Обработване на лични данни“. Това е „всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване“.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:
 • Какво представлява Регламент EU 2016/679 – GDPR.
 • Доколко регламентът засяга бизнес дейността на Вашата организация.
 • Санкции налагани от КЗЛД.
 • Какво е DPO (Data Protection Officer).
 • Консултации относно кога е задължително да наемете или да обучите DPO служител.
 • Може ли да се взимат данни при поръчки по телефона.
 • Може ли да се изпращат рекламни съобщения след влизането на EU 2016/679 (GDPR).
 • Консултации как да промените общите условия и договорите с партньори и контрагенти.
 • Консултации относно кой е отговорен и как трябва да се управлява база данни с клиенти и партньори.
 • Как да се подготвите технически за GDPR.
 • Възражения против актове за установяване на административни нарушения.
 • Оспорване на наказателни постановления по съдебен ред.

Консултациите и процесуалното представителство пред Комисията за защита на личните данни се осъществяват от адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров.