ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КОНКУРЕНТНО ПРАВО)

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на конкурентното  право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: Конкуренцията е условие от решаващо значение за съществуването и функционирането на всяка пазарна икономика. Осигуряването на свободата на стопанските субекти е предпоставка за икономическото интегриране на страните членки на Европейския  съюз (ЕС). Една от основните политики която се провежда от основните дирекции се нарича конкуренция. Основните норми се съдържат в Закона за защита на конкуренцията и се основават на първичното и вторичното право на ЕС. Конкуренция е налице, тогава когато на пазара на определена стока или услуга има независимо предложение, като предложители или купувачи, доколкото те биха могли автономно да определят своето пазарно поведение и най-вече не са възпрепятствани при определяне на своето пазарно поведение от частно право или нормативни актове.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

  • Изготвянето на правен анализ относно забранени споразумения.
  • Групови освобождавания.
  • Селективна дистрибуция.
  • Злоупотреба с господстващо положение.
  • Консултации на клиентите по въпросите на нелоялната конкуренция.
  • Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията.
  • Възражения против актове за установяване на административни нарушения.
  • Оспорване на наказателни постановления по съдебен ред.

Консултации и процесуалното представителство в областта на конкурентното право се осъществяват от адвокат Мелинда Шумарска.