Обрешко Нечев

Адвокат

Сфери на дейност: Трудово право, осигурително право, данъчно право /в областта на местните данъци и такси/, митническо право.

Биография: Обрешко Нешев Нечев е роден на 07 януари 1966г. в гр. Велико Търново.

Образование:

Завършил е:

1994г. Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“ и специалност „Финанси“.

2008г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, специалност: „Право“. Магистър по Право, професионална квалификация: Юрист.

Професионална квалификация и професионален опит:

В периода от 1995г. до 1996г. е бил четоводител в ЦРД Велико Търново.

В периода от 1996г. до 1997г. е заместник-главен счетоводител в „Поведа“ АД – гр. Велико Търново и главен счетоводител в ЦТБ – Соколово към Държавен резерв и военно временни запаси.

В периода от 1997г. до 2006г. е финансов ревизор в Държавен финансов контрол – Териториална дирекция Велико Търново.

В пиорда от 2006г. до 2010г. е есперт в Разплащателна агенция – ДФ „Земеделие“.

В периода от 2010г. до 2019г. е Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново.

От 2017г. -е хоноруван преподавател в Стопански факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

От 2019г. е адвокат при Великотърновска давокатска колегия.

Допълнителни квалификации и курсове:

Сертификат №466-V/2002г. „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово ценови експертизи“ издаден от Националния експертно-образователен център – генерална кантора, 2002г.

Сертификат №00283/2007г. „Вътрешен одитор в публичния сектор“ издаден от Министъра на финансите, 2007г.

Сертификат №245/2007г. „Вътрешен одитор по ISO 9001 : 2000“ издаден от „Булброкерс“ ЕООД, 2007г.

Сертификат № 17/2008г. „Оценка на недвижими имоти и земеделски земи“ издаден от Евроцентър „Сертифицирани експерт-оценители“ ЕСЕО, 2008г.   

Сертификат №2/2008г. „Оценка на машини и съоръжения“ издаден от Евроцентър „Сертифицирани експерт-оценители“ ЕСЕО, 2008г.  

 Удостоверение за издържан изпит по чл. 8 от З Адв. от 2010г.

Езици: руски език, английски език.

Членство в професионални организации:

Член на Съюза на юристите в България.

Участие в проекти и семинари:

2005г. – Ръководител на туининг проект за централна и северна България – 2000/IB/FI/04 „Укрепване на Държавния вътрешен финансов контрол в Република България”, 2005г., Велико Търново.

Участие в множество проекти финансирани със средства от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през програмни периоди 2007г. – 2013г. и 2014г. – 2020г., 2010 – 2019г.Велико Търново