ЗА НАС

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ

Адвокатската кантора предлага правни услуги с изграден професионализъм и отговорност. Целта ни е лично ангажиране с проблемите на доверителите ни. Основно правило в работата е придържане към политиката на качество. Основната ни цел е желанието за основаване и разработване на собствена практика и да предложим на своите местни и чуждестранни клиенти правни услуги с високо качество. Придържайки се към всичко това, ние предлагаме в нашата работа:

  • Спазване на адвокатската тайна и лоялност към клиентите.
  • Отделяме на всеки клиент необходимото време и внимание, за да може да изложи спокойно проблема си пред нас.
  • Информираме текущо клиентите си в процеса на работа по поставената ни задача.
  • Правим всичко възможно нашите клиенти да бъдат максимално информирани при вземането на решения.
  • Защитата на интересите на клиентите е с приоритет за нас.
  • Задълбоченото изследване на поставените от клиентите проблеми, ни дава възможност да предоставим оптималното решение.
  • Дългосрочната работа с постоянни клиенти води до изграждане на партньорски отношения.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Административно право и административен процес

Консултациите и процесуалното представителство в областта на административното право и административния процес, се осъществяват от адвокат Мирослав Евтимов, адвокат Обрешко Нечев, адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров, адвокатски сътрудник Галин Найденов и правен съветник Красимир Аврамов. Оспорване на индивидуални и общи административни актове и оспорване на АУАН се осъществява от адвокат Мирослав Евтимов (в областта на данъчното право), адвокат Обрешко Нечев (в областта на митническото право, осигурителното право, трудовото право и местните данъци и такси), адвокат д-р Благой Златанов (в областта на териториалното и селищно устройство) и правен съветник Красимир Аврамов (в областта на екологичното право). Обжалване на наказателни постановления се извършва чрез процесуално представителство пред съд от адвокат Мирослав Евтимов (в областта на данъчното право и екологичното право), адвокат д-р Благой Златанов (в областта на териториалното и селищно устройство) и адвокат Обрешко Нечев (в областта на митническото право, осигурителното право, трудовото право и местните данъци и такси).

Данъчно право и данъчен процес

Консултациите и процесуалното представителство пред органите на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, в областта на данъчното право и процес, се осъществяват от адвокат Мирослав Евтимов, адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров и адвокатски сътрудник Галин Найденов. При извършване на консултации се ползват услугите и на експерти – финансисти, счетоводители, икономисти. Оспорване на ревизионни актове по административен и съдебен ред се осъществява от адвокат Мирослав Евтимов. Оспорване на АУАН по административен ред и на наказателни постановления пред съд се извършва чрез процесуално представителство от адвокат Мирослав Евтимов. Процесуално представителство пред общински служби „Местни данъци и такси“, както и оспорване на актовете на тези администрации по административен и съдебен ред, се осъществява от адвокат Обрешко Нечев.

Осигурително право

Консултациите и процесуалното представителство пред органи на Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт и Териториални дирекции „Агенция по заетостта“, в областта на осигурителното право, се осъществяват от адвокат Обрешко Нечев. Оспорване на АУАН и наказателни постановления се осъществява от адвокат Обрешко Нечев.

Териториално и селищно устройство

Консултациите и процесуалното представителство пред Дирекция за национален строителен контрол и регионалните й дирекции, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общинските дирекции и служби „Строителство и устройство на територията” и др., в областта на териториалното и селищно устройство, се осъществяват от  адвокат д-р Благой Златанови и правен съветник Людмил Атев. Оспорване на индивидуални административни актове по устройство на територията по административен и съдебен ред се осъществява чрез процесуално представителство от адвокат д-р Благой Златанов.

Облигационно /договорно/ право

Консултациите се осъществяват от адвокат д-р Благой Златанов, адвокат Мелинда Шумарска,и адвокат Жанета Пондалова.. Процесуалното представителство пред съд, в областта на облигационното /договорното/ право, се осъществява от адвокат д-р Благой Златанов, адвокат Мелинда Шумарска и адвокат Жанета Пондалова.

Търговско право

Консултациите се осъществяват от адвокат д-р Благой Златанов и адвокат Мелинда Шумарска. Процесуалното представителство пред съд и пред Агенция по вписванията, в областта на търговското право, се осъществява от адвокат д-р Благой Златанов и адвокат Мелинда Шумарска.

Вещно право

Консултациите се осъществяват от адвокат д-р Благой Златанов, адвокат Мелинда Шумарска, адвокат Жанета Пондалова, правен съветник Людмил Атев и консултант Пламен Георгиев. Процесуалното представителство пред съд, в областта на вещното право, се осъществява от адвокат д-р Благой Златанов, адвокат Мелинда Шумарска,и адвокат Жанета Пондалова.

Наказателно право и наказателен процес

Консултациите и процесуалното представителство в областта на наказателното право и процес се осъществяват от адвокат Маргарита Махаева.

Семейно и наследствено право

Консултациите и процесуалното представителство в областта на семейното и наследственото право се осъществяват от адвокат Жанета Пондавола.

Транспортно и спедиторско право

Консултациите и процесуалното представителство пред Изпълнителна агенция „Пътна администрация“, Пътна полиция; Контрол на автомобилния транспорт и др., в областта на транспортното и спедиторско право, се осъществяват от адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров.

Авторско право и защита на интелектуалната собственост

Консултациите и процесуалното представителство пред Дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерство на културата, се осъществяват от адвокат Мелинда Шумарска и адвокатски сътрудник Галин Найденов.

 Защита на конкуренцията (конкурентно право)

 Консултациите и процесуалното представителство пред Комисията за защита на конкуренцията, в областта на конкурентното право, се осъществяват от адвокат Мелинда Шумарска.

 Защита на личните данни

Консултациите и процесуалното представителство пред Комисията за защита на личните данни се осъществяват от адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров и адвокатски сътрудник Кремена Труфева.

Мерки срещу изпирането на пари

Консултациите по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари се осъществяват от адвокат Мирослав Евтимов, адвокат Мелинда Шумарска, и адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров. Оспорване на АУАН по административен ред пред Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция за национална сигурност и на наказателни постановления пред съд, се осъществява чрез процесуално представителство от адвокат Мирослав Евтимов и адвокат Мелинда Шумарска.

Банково право

Консултациите и процесуалното представителство в областта на банковото право се осъществяват от адвокат Мелинда Шумарска.

Туристическо право

Консултации и процесуално представителство пред Министерство на туризма, в областта на туристическото право, се осъществяват от адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров.

Екологично право

Консултациите и процесуалното представителство пред Министерство на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда и пред регионалните инспекции по околна среда и води, в областта на екологичното право и процес, се осъществяват от правен съветник Красимир Аврамов и консултант Яни Драготинов. Оспорването на АУАН по административен ред се осъществява от правен съветник Красимир Аврамов, а на наказателни постановления пред съд се осъществява чрез процесуално представителство от адвокат Мирослав Евтимов.

Кооперативно право

Консултациите и процесуалното представителство  в областта на кооперативното право се осъществяват от правен съветник Людмил Атев.

Медицинско право

Консултациите в областта на медицинското право се осъществяват от адвокат Маргарита Махаева и консултант д-р Магдалена Нейкова.

Застрахователно право

Консултациите в областта на застрахователното право се осъществяват от консултант Пламен Георгиев.