Стелиян Маджаров

Адвокатски сътрудник

Сфери на дейност: Ръководител на сектор „Финансово и икономическо координиране на дейността на кантората“. Ръководител на офисите в гр. Велико Търново и гр. Плевен. Процесуално представителство пред държавни органи, структури на местната власт, физически и юридически лица. Данъчно право и данъчен процес, екологично право, транспортно и спедиторско право, защита на личните данни, мерки срещу изпирането на пари, туристическо право.

Биография: Стелиян Красимиров Маджаров е роден на 23 април 1990г. в гр. Плевен.

Образование:

Завършил е през:

2013г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, специалност: „Български език и история“. Образователно-квалификационна степен: Бакалавър. Професионална квалификация: Учител по български език и литература и учител по история.

2016г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, специалност „Счетоводство и контрол“. Образователно-квалификационна степен: Магистър. Професионална квалификация: Икономист – счетоводител.

2017г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, специалност: „Туризъм“. Образователно-квалификационна степен: Магистър. Професионална квалификация: Магистър по организация и управление на туризма.

Семестриално завършил Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, специалност „Право“. Предстои му дипломиране.

От 2019г. е редовен докторант във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Философски факултет, катедра „Политология, социология и културология“, с дисертационен труд на тема: „Форми на държавно управление и форми на държавно устройство в политическите системи на Арабския свят“.

Професионална квалификация и професионален опит:

В периода от 2006г. до 2014г. е съдия по баскетбол.

В периода от 2014г. до 2016г. е управител в магазин „Мания“ / „Алфа и Омега 99“ ЕООД.

От 2014г. и до сега е управител на „КОРИНА ТУРС“ ЕООД.

В периода от 2014г. до 2015г. е стажант в адвокатската кантора по програма „Студентски практики“, на длъжност „Адвокатски сътрудник“.

В периода от 10 янураи 2015г. до 09 ноември 2015г. е административен мениджър на кантората.

От 2019г. е и учител по заместване в Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново.

Допълнителни квалификации и курсове:

Сертификат за участие в семинар на тема: „Изготвяне и управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. Изготвяне на примерен проект. Добри практики и рискове при изпълнение на проект. Счетоводно отчитане и успешно приключване на проекта. Новите моменти през програмен период 2014-2020г.“. Семинар организиран от „ТБМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, 28 май 2014г., София.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Данъчни проверки и ревизии на физически и юридически лица“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“, 28 ноември 2016г., София. 

Сертификат за участие в семинар на тема: „Закон за обществените поръчки – от поканата, през офертата до сключването на договора – подробен преглед на правилата и процедурите за възлагане и участие в обществени поръчки по реда на новия ЗОП“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“, 21 март 2017г., Варна.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Закон за устройство на територията и строителството. Какво ново през 2017?“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“, 11 май 2017г., Варна.

Сертификат за участие в семинар „Данъчен и Счетоводен експерт. Ефективно приключване на отчетната 2017г. Дискусия по горещите теми на ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и ДОПК и тенденциите в данъчния контрол“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“, 22 ноември 2017г., София.

Сертификат за участие в семинар „Европейският Регламент за защита на личните данни (GDPR) – изцяло нова правна рамка и предизвикателство за бизнеса от всички сектори“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“, 24 януари 2018г., София.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Нов закон за мерките срещу изпиране на пари“. Семинар организиран от „EXPERT EVENTS“, 19 март 2018г., София.

Удостоверение за участие в семинар на тема: „GOOGLE за образованието“. Семинар организиран от „ORAK engineering“ ltd, 27 – 30 ноември 2020г., София.

Удостоверение за участие в семинар на тема: „MICROSOFT за образованието“. Семинар организиран от „ORAK engineering“ ltd, 18 – 21 декември 2020г., София.

Езици: английски език, испански език.

Членство в професионални организации:

Член на Съюза на младите юристите в България.

Публикации:

„Популярни дестинации и фактори влияещи върху туристическото търсене“. Студентско-докторантска научна конференция на тема: „Възможности за развитие на туризма и успешни практики“, 21 април 2017г., Велико Търново.

„Инструменти за ефективно онлайн представяне на туристическите агенции“. Студентско-докторантска научна конференция на тема: „Възможности за развитие на туризма и успешни практики“, 21 април 2017г., Велико Търново.

Медийни изяви:

„Наблюдава се лек спад в търсенето на екскурзии в чужбина“ – икономически анализ, радио „Фокус“, 20 февруари 2015г.

Участия с икономически анализи в ТВ „Видеосат“.

Участие в проекти и семинари:

„Изготвяне и управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. Изготвяне на примерен проект. Добри практики и рискове при изпълнение на проект. Счетоводно отчитане и успешно приключване на проекта. Новите моменти през програмен период 2014-2020г.“. Семинар организиран от „ТБМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД с лектори: Детелина Караенева, Елка Гергинова и Татяна Врабчиева, 28 май 2014г., София.

„Промените в НПК и съдебната практика на ЕС по наказателни дела“. Семинар организиран от Съюза на юристите в България, 01 октомври 2015г., Белград, Република Сърбия.

„Данъчни проверки и ревизии на физически и юридически лица“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“ с лектор адвокат Тамара Ковачева, 28 ноември 2016г., София.

„Закон за обществените поръчки – от поканата, през офертата до сключването на договора – подробен преглед на правилата и процедурите за възлагане и участие в обществени поръчки по реда на новия ЗОП“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“ с лектор експерт по ЗОП Мариана Кацарова, 21 март 2017г., Варна.

„Закон за устройство на територията и строителството. Какво ново през 2017?“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“ с лектор Савин Ковачев, 11 май 2017г., Варна.

Актуална практика на ВАС, ВКС и ЕСПЧ свързана със ЗОДОВ. Отговорност на държавата за нарушения на правото на ЕС“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ с лектор адвокат Михаил Екимджиев, 03 юни 2017г., СОК – Камчия.

„Данъчен е Счетоводен експерт. Ефективно приключване на отчетната 2017г. Дискусия по горещите теми на ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и ДОПК и тенденциите в данъчния контрол“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“ с лектори Димитър Войнов – експерт по ЗКПО, Валентина Василева – консултант по ЗДДС, Лорета Цветкова – експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП и адвокат Биляна Гецова, 22 ноември 2017г., София.

„Европейският Регламент за защита на личните данни (GDPR) – изцяло нова правна рамка и предизвикателство за бизнеса от всички сектори“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“ с лектори доц. д-р Андрей Александров, адвокат Марио Арабистанов и юрист Мила Костадинова, 24 януари 2018г., София.

„Нов закон за мерките срещу изпиране на пари“. Семинар организиран от „EXPERT EVENTS“ с лектори адвокат Димитър Цветков, адвокат при международен правен център – ILAC Гинка Христова и заместник-председател на Административен съд София – град Любка Петрова, 19 март 2018г., София.

„Възможности за развитие на туризма и успешни практики. Студентско-докторантска научна конференция, 21 април  2017г., Велико Търново.

„Гражданската отговорност на адвоката. Проблеми при застарховането на адвокати и адвокатски дружества“. Семинар организиран от Великотърновска адвокатска колегия с лектор заместник-председател на XXXXIV Обикновено народно събрание Явор Нотев, 11-13 май 2018г., Силистра.

„GOOGLE за образованието“. Семинар организиран от „ORAK engineering“ ltd, 27 – 30 ноември 2020г., София.

„MICROSOFT за образованието“. Семинар организиран от „ORAK engineering“ ltd, 18 – 21 декември 2020г., София.