МИТНИЧЕСКО ПРАВО

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на митническото право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: С митническото право се регулират процесите на образуване и натрупване на финанси в държавния бюджет. Митническото право е съвкупност от правните норми, с които се регулират процесите на образуване, разпределение и натрупване на финанси в държавния бюджет, тоест то е част от нормите на финансовото право. С нормите на митническото право се регулират отношенията по внос и износ, манифестиране, пазене и приемане на стоки под митнически контрол, временен внос и износ, международни пощенски пратки, контрол върху превозните средства и превозваните стоки от физически и юридически лица.

С нормите на митническото право са регулирани:
– образуване на митническата облагаема стойност;
– процеса на обмитяване;
– процеси за продажба на стоки, отнети в полза на държавата и т.н. 

Кантората предлага  консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

  • Определяне на тарифното класиране, митническата стойност, преференциални и непреференциални митнически ставки.
  • Правни становища при внос и износ на стоки.
  • Правни становища при определяне на митни сборове и събирането на митни сборове.
  • Правен режим на акцизите.
  • Правен режим на митата.
  • Възражения против актове за установяване на административни нарушения.
  • Оспорване на наказателни постановления по съдебен ред.

Консултации и процесуално представителство пред митническата администрация се осъществяват от адвокат Обрешко Нечев. Оспорване на АУАН по административен ред и на наказателни постановления пред съдсе осъществява чрез процесуално представителство от адвокат Обрешко Нечев.