Жанета Пондалова

Адвокат

Сфери на дейност: Семейно право, наследствено право, вещно право, облигационно /договорно/ право, трудово право.

Биография: Жанета Георгиева Пондалова е родена на 18 октомври 1979г. в гр. Сливен.

Образование:

Завършила е през:

2004г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, специалност: „Право“. Магистър по Право, професионална квалификация: Юрист.

Професионална квалификация и професионален опит:

2004г. е стажант – юрист в Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура, Окръжна следствена служба, Служба по вписванията, Нотариат.

През 2004г. придобива юридическа правоспособност, след успешно положен изпит по чл. 294 от Закона за съдебната власт.

От 2005г. до 2007г. е младши адвокат при Великотърновска адвокатска колегия.

От 2007г. е адвокат при Великотърновска адвокатска колегия.

Публикации:

Статии:

Пондалвоа, Ж. „Покупко-продажба на МПС“. Pondalova.com, 07 юни 2016г.

Пондавола, Ж. „Припознаване на дете“. Pondalova.com, 27 септември 2018г.

Участие в проекти и семинари:

„Дружествени спорове“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор Станислава Казакова, 16 юни 2012г., Велико Търново.

„Граждански и търговски дела – международно частноправни аспекти“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор доц. д-р Боряна Мусева, 13 октомври 2012г., Велико Търново.

„Проблеми на застрахователното право. Видове застрахователни договори“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор Емилия Василева, съдия във ВКС, ТК. 30 май 2015г., Велико Търново.

„Новият Кодекс за застраховането“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор д-р Константин Велев.,12 ноември 2016г., Велико Търново.

„Критичен анализ на съдебната и арбитражната практика по общите положения за търговските сделки. Сключване, форма и съдържание на търговската сделка. Изпълнение и неизпълнение на търговската сделка. Злоупотребата с право по търговска сделка. Непреодолимата сила и стопанската непоносимост. Лихвите и неустойката по търговската сделка“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор доц. д-р Захари Торманов, на 24 юни 2017г., Велико Търново.

„Материалноправни аспекти на делата с правно основание чл. 45 и чл. 49 от ЗЗД. Преглед на съдебната практика“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор адв. Мария Шаркова, 30.09.2017г., Вилико Търново. 

„Новите промени в ГПК. Практическо приложение“. Семинар организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, с лектор Емануела Балевска – съдия във ВКС, 08 декември 2018г., Велико Търново.

Езици: английски език, френски език, испански, руски език.