МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И ПРАВО НА ЕС

%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на международното право и правото на Европейския съюз (ЕС). Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Същност: В международното право се разграничават три основни направления: международно публично право, международно частно право и наднационално право. Международното публично право урежда международните отношения на суверенните държави. Източници на международното право са сключените конвенции и двустранни договори на база признатите в международната общност принципи на правото и международните обичаи. Международното частно право е особен дял от международното право, който урежда правоотношенията между граждани или техни организации, когато съществува международен елемент. Наднационалното право е форма на международното право, при което държавите отиват към съзнателно ограничение на някои свои права и делегирането им в наднационални органи. Нормативните актове, издавани от такива органи, по правило имат по-голяма юридическа сила, в сравнение с актовете на националното законодателство. Най-ярък пример за наднационално право представлява Правото на Европейския съюз.

Международното наказателно право е самостоятелен и комплексен отрасъл на правото, в който се съдържа система от правни принципи и норми относно международните престъпления и престъпленията с международен характер и наказанията за тях, условията и реда за осъществяване на наказателната отговорност и изпълнението на наложените наказания, както и сътрудничеството между държавите за по-нататъшно развитие и усъвършенстване на наказателното правосъдие в борбата с международната престъпност.

Международното данъчно право е резултат от насрещното действие на нормите от данъчните системи на различни държави относно международното двойно данъчно облагане. То възниква поради това, че един и същ субект на облагане е данъчно задължен в две различни държави. Държавите изграждат данъчните си системи, като подлагат на облагане, от една страна, доходите или имуществата на физическите лица, които са техни граждани или имат постоянно местожителство или пребивават на тяхна територия, респективно тези на юридическото лице, чието седалище или място на управление се намира в тях независимо от това дали източникът на дохода или имуществото се намира на тази територия.

Редица автори считат, че правото на ЕС е прецедент в международната практика, защото в нея не съществува подобно обособяване на специфични правни механизми, призвани да уреждат конкретни взаимоотношения в рамките на една твърде голяма общност от държави (които вече са 27 на брой). Независимо от наличието на многобройни договорености, правото на ЕС има своя специфика и особености. То се счита като създаващо прототип на нова международна общност, която се отличава съществено от това, което понастоящем протича например в рамките на ООН.
Доброволната взаимозависимост и взаимобвързаност между държавите-членки на Европа се засилват с въвеждането на едни или други контролни механизми. Налице са взаимоотношения все по-ясни и точно определени юридически – политически, икономически, екологични и др.

В областта на международното право и правото на ЕС адвокатурата осъществява процесуално представителство по дела пред:

 • Международният съд, който е основният съдебен орган на Организацията на обединените нации (ООН), който е сред 6-те основни органи. Учреден е през 1945г. и започва работа през 1946г., с основната цел да разрешава спорове, представени пред него от различни държави, и да дава тълкувания по правни въпроси, поставяни пред него от Общото събрание и Съвета за сигуност на на ООН, както и от други упълномощени агенции. Седалището на Международния съд е в Хага, Кралство Нидерландия. Съдът функционира в съответствие със Статута (устава), който е част от Устава на ООН, и със своя Регламент.
 • Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), който е правораздавателна институция на Съвета на Европа създадена с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950г. (наричана още Европейска конвенция по правата на човека). Седалището на съда е в Страсбург, Република Франция.
 • Съдът на Европейския съюз, който е една от седемте институции на ЕС. Състои се от три отделни юрисдикции, една от които е Европейският съд. От създаването му през 1952г. е базиран в Люксембург, Велико херцогство Люксембург. Според чл. 19 от Договора за Европейския съюз основно задължение на Съда на Европейския съюз е да осигурява спазването на правото при тълкуването и прилагането на Договорите.
Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:
 • Правно консултиране на международни търговски дейности.
 • Участия в преговори с чуждестранни лица.
 • Консултации при сключване на смесени бракове.
 • Международно двойно данъчно облагане.
 • Способи за избягването на двойното данъчно облагане.
 • Уреждане на спорни въпроси.
 • Консултации и изготвяне на международни договори.
 • Консултации по задължителни актове на международните организации.

Консултациите по въпроси от областта на международното публично право и международното данъчно право се осъществяват от адвокат Мирослав Евтимов. Консултации по въпроси от областта на международното наказателно право се осъществяват от адвокат Маргарита Махаева. Консултации по въпроси от областта на международното частно право се осъществяват от адвокат д-р Благой Златанов, адвокат Мелинда Шумарска и адвокат Жанета Пондалова.