Мелинда Шумарска

Адвокат

Сфери на дейност: Банково право, авторско право и защита на интелектуалната собственост, патентно право, защита на конкуренцията (конкурентно право), облигационно /договорно/ право, търговско право.

Биография: Мелинда Пламенова Шумарска е родена на 25 април 1984г. в гр. София.

Образование:

Завършила е през:

2012г. Институт по индустриални отношения и мениджмънт, специалност:  „Икономика и мениджмънт“. Образователно-квалификационна степен: Бакалавър. Професионална квалификация: Икономист.

2015г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Химически факултет, специалност „Аналитична химия“. Образователно-квалификационна степен: Бакалавър. Професионална квалификация: Химик, аналитик.

2015г. Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Правно-исторически факултет, специалност: „Право“. Магистър по Право, професионална квалификация: Юрист.

Професионална квалификация и професионален опит:

В периода от 2007г. до 2013г. е специалист продажби в банков офис – отговорник интернет банкиране, кредитиране на физически лица, банково обслужване на юридически лица.

2016г. е стажант-юрист в Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура, Окръжна следствена служба, Служба по вписванията, Нотариат.

През 2016г. придобива юридическа правоспособност, след успешно положен изпит по чл. 294 от Закона за съдебната власт.

2018г. е юрисконсулт с юридическо обслужване на банков офис – подновяване и заличаване на ипотеки.

2019г. е правен съветник по банково право, авторско право и защита на интелектуалната собственост, патентно право, защита на конкуренцията (конкурентно право), търговско право, вещно право, облигационно /договорно право/ в АДВОКАТСКА КАНТОРА МИРОСЛАВ ЕВТИММОВ.

2019г. е младши адвокат при Софийска адвокатска колегия.

2020г. е адвокат при Софийска адвокатска колегия.

Допълнителни квалификации и курсове:

„Стандарт за годност и разпознаване на български банкноти и разменни монети”.

„Заповедно и изпълнително производство“.

Сертификат за участие в кръгла маса на тема „Необходимостта от реформи в ООН“. Кръгла маса организирана от Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 12 декември 2015г.

Езици: английски език, руски език.

Участие в проекти и семинари:

„Закон за мерките срещу изпирането на пари – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и практически аспекти“. Семинар организиран от Обучителен център „Темида“ с лектори експертен екип от Адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори, 08 октомври 2020г., София