БЕЗПЛАТНА ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на лица, които имат право на издръжка, на материално затруднени лица и на роднини, близки или на друг юрист. Тази помощ е регламентирана в чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата

Безплатната правна помощ бива два вида: правна помощ на социално слаби лица, финансирана от държавата е първият вид , а вторият – е безвъзмездна работа на адвоката за защита правата и интересите на  определено лице. Първият вид се урежда от Закона за правната помощ, а вторият вид е регламентиран в чл. 38 от Закона за адвокатурата.

Правна помощ, финансирана от държавата , може да се ползва по наказателни, административни и граждански дела пред всички съдебни инстанции.  Тя  се предоставя  само на физически лица на основанията, посочени в Закона за правната помощ и по процедура, регламентирана в същия закон.