ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на екологичното право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация. В дейността си в областта на екологичното право, кантората партнира  с консултанти – еколози по въпросите на опазването на околната среда и водите.

Същност: Екологичното право разглежда проблеми свързани с природозащитната дейност, опазването на природните ресурси и околната среда от замърсяване и увреждане. Екологичното право нормативно урежда дейността на държавната и общинска администрация по издаване на лицензи, разрешителни, предписания и др., а при установяване на нарушения издава актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Консултации по екологично-правни въпроси.
 • Консултации и процесуално представителство при кандидатстване за издаване на лицензи и разрешителни.
 • Оспорване пред съд на откази за издаване на лицензи и разрешителни.
 • Защита при проверки и контрол от страна на органите на Министерство на околната среда и водите/регионалните инспекции по околна среда и води.
 • Европейско сътрудничество в областта на околната среда.
 • Политика на Европейския съюз в областта на околната среда.
 • Двустранни договори в областта на околната среда.
 • Консултиране за дейностите, при които се генерират отпадъци.
 • Класифициране на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 2 за класификация на отпадъците.
 • Изработка и внасяне за заверка на работни листи за класификация на отпадъци.
 • Изработка и внасяне за заверка на доклад за охарактеризиране на отпадъци.
 • Процедури при вземане на проби от отпадъци и анализирането им в акредитирани лаборатории.
 • Изготвяне на документи за подаване на заявления за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци.
 • Изготвяне на Нотификация за износ на опасни отпадъци извън страната.
 • Консултации при водене на отчетност (изготвяне на месечни справки, попълване на отчетни книги и др.).
 • Съставяне на годишни отчети за отпадъци.
 • Изготвяне и внедряване на екологични проекти.
 • Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Закон за опазване на околната среда до получаване на съответно разрешение от РИОСВ и/или от МОСВ.
 • Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително.
 • Изготвяне на информация (искане) за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгл. Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.
 • Оценка на въздействието на различни обекти върху околната среда: изготвяне на доклади по ОВОС;
 • Уведомление за инвестиционни предложения.
 • Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
 • Информация и оценка, изискваща се по чл. 99б, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.
 • Искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).
 • Годишен доклад за изпълнение условията, поставени в комплексно разрешително (КР).
 • Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.
 • План за собствен мониторинг по компоненти на околната среда (въздух, води, почви, шум).
 • Доклад за дейностите, извършени съгласно плановете за собствен мониторинг по компоненти на околната среда.
 • Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
 • Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение.
 • Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение.
 • Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
 • Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
 • Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности.
 • Заявление за вписване, за актуализиране на данни, както и за отписване от регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци.
 • Изготвяне на работни листове за класификация на отпадъците и представяне за утвърждаване в РИОСВ.
 • Годишни отчети по отпадъци.
 • План за управление на строителни отпадъци и отчет за изпълнение на плана.
 • Класификация на предприятие/съоръжение по чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в съответствие с критериите на приложение № 3 на същия закон, и изготвяне на доклад от извършената класификация по Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
 • Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;
 • доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), включително система за управление на мерките за безопасност (СУМБ).
 • Оценка на риска от големи аварии и ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда.
 • Възражения против актове за установяване на административни нарушения.
 • Оспорване на наказателни постановления по съдебен ред.

Консултациите и процесуалното представителство пред Министерство на околната среда и водите и пред регионалните инспекции по околна среда и води в областта на екологичното право и процес се осъществяват от адвокат Мирослав Евтимов,  адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров, правен съветник Красимир Аврамов и консултант Яни Драготинов. Оспорването на АУАН по административен ред и на наказателни постановления пред съд се осъществява чрез процесуално представителство от адвокат Мирослав Евтимов.