ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на осигурителното право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация. В дейността си в областта на осигурителното право, кантората партнира  със счетоводни и финансово-консултантски къщи.

Същност: Осигурителното право обхваща въпросите свързани с осигурителната система, възможностите за обезщетяване или издръжка при общо или професионално заболяване, трудова злополука, инвалидност, старост, смърт, намалена или загубена работоспособност, безработица и други. В осигурителните правоотношения участват осигурителния орган, осигурителят и осигуряваното лице. Осигурител при трудово правоотношение е работодателят, при служебно правоотношение е държавата, а при граждански договор е възложителят. Упражняващите свободни професии, едноличните търговци, управители на търговски дружества и земеделските производители се самоосигуряват.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

 • Задължително и доброволно осигурени лица.
 • Осигурителноправен режим на самоосигуряващите се лица.
 • Осигурителни правоотношения по държавното обществено осигуряване.
 • Здравноосигурителни правоотношения.
 • Осигурителен стаж. Установяване по съдебен ред.
 • Осигурителен доход и осигурителни вноски.
 • Спорове по експертизата на работоспособността.
 • Трудова злополука – осигурителноправни аспекти. Нетравматична трудова злополука.
 • Краткосрочно обществено осигуряване.
 • Дългосрочно обществено осигуряване.
 • Основни и допълнителни пенсии за старост.
 • Инвалидни пенсии.
 • Социални права на хората с увреждания.
 • Социални помощи. Ред за предоставяне. Спорове.
 • Социални услуги. Ред за предоставяне. Спорове.
 • Спорове по социалното подпомагане.
 • Обезщетение при бременност, майчинство и отглеждане на дете.
 • Обезщетение при трудова злополука и професионално заболяване.
 • Обезщетение при общо заболяване, инвалидност и смърт.
 • Обезщетение при безработица.
 • Юридически консултации при пенсиониране.
 • Осигурителен доход.
 • Осигурителен стаж.
 • Осигурителни вноски.
 • Пенсионно производство.
 • Спорове по осигуряване.

Консултациите и процесуалното представителство пред органи на Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт и Териториални дирекции „Агенция по заетостта“ в областта на осигурителното право се осъществяват от адвокат Обрешко Нечев.