Иван Петков

Адвокатски сътрудник


Сфери на дейност: Административно право и административен процес, данъчно право и данъчен процес, наказателно право и наказателен процес;

Биография: Иван Пламенов Петков е роден на 24 януари 1997г. в гр. Плевен.
Образование:
Завършил е
– Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Юридически факултет.

– Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Философски факултет, специалност: „Политология.

– Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Философски факултет, специалност: „Дипломация. Международни отношения“.

– Департамент за езиково обучение при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност: „Арабски език“.

Допълнителни квалификации и курсове:

– През 2022г. Сертифициран медиатор, вписан в регистъра на българските медиатори.; Сертификат за участие в семинар на тема „Претенции за обезщетения за вреди, причинени от държавата, които се разглеждат от общите съдилища по реда на ЗОДОВ. Претенции за обезщетения за вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС – материални и процесуални въпроси“, 17 февруари 2023г., в ЦКС, гр. София; Чужди езици: английски, арабски.